Skip to content

Bokslutskommuniké 2017

Perioden oktober – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -10,6 (-3,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11,0 (-2,4) MSEK motsvarande SEK -0,54 (-0,18) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
  till 0,3 (-2,2) MSEK

  •  Likvida medel uppgick till 63,0 (6,5) MSEK

Perioden januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -9,7 (-7,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,6 (-7,1) MSEK motsvarande SEK -0,52 (-0,53) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,9 (-10,0) MSEK

Väsentliga händelser under 2017

 • Bolaget ändrade formellt namn från Lipopeptide AB till Promore Pharma AB
 • Ett samarbetsavtal tecknades med det amerikanska bioteknikbolaget Cellastra Inc. avseende den kliniska utvecklingen av PXL01 i Nordamerika
 • Beslut fattades om fondemission samt att göra bolaget publikt
 • Aktiesplit 15:1 genomfördes
 • Marianne Dicander Alexandersson valdes in som ny styrelseledamot
 • Jonas Ekblom anställdes som verkställande direktör från att tidigare arbetat som konsult
 • Ansökan om att genomföra en klinisk fas III-studie avseende PXL01 inlämnades i Indien
 • Patentansökan inlämnades i USA avseende sammansättningen av PXL01-produkten
 • Milstolpsbetalningar erhölls från PharmaResearch Products Ltd
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner genomfördes
 • En emission inför listningen på Nasdaq First North genomfördes i juni vilken tillförde bolaget cirka 76 MSEK före avdrag för emissionskostnader
 • Handeln i Promore Pharmas aktier och teckningsoptioner (TO1) inleddes på Nasdaq First North den 6 juli 2017
 • Ett utlicensieringsavtal tecknades med det amerikanska bolaget Transdermal Therapeutic Technologies LLC avseende DPK-060

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Cellastra Incs option att erhålla en licens för kommersialisering av PXL01 i Nordamerika löpte ut.

VD har ordet

2017 var ett viktigt år för oss på Promore Pharma. Vi fattade det historiska beslutet att genomföra en listning på Nasdaq First North, vilket innebär att vi har kunnat bredda ägandet i bolaget och inbringat de resurser som krävs för att påbörja två kliniska studier: en fas III-studie avseende PXL01 på patienter som genomgår senreparation i handen och en fas II-studie avseende LL-37 för behandling av venösa bensår. Under året förhandlade vi även avtal med välrenommerade serviceföretag för tillverkning av försöksprodukter och genomförandet av kliniska prövningar. Vi avser att genomföra den kliniska fas III-studien avseende PXL01 under ett europeiskt protokoll, men även rekrytera patienter i Indien. Vi har därför under 2017 inlämnat en klinisk prövningsansökan till den indiska läkemedelsmyndigheten. Parallellt har vårt team arbetat enträget med att förbereda tillverkningen av försöksprodukt för studiens genomförande. För att inlämna prövningsansökan i ett europeiskt land krävs att tillverkningsprocessen är helt klar och det är således en aktivitet som ligger på så kallad kritisk tidslinje för prövningsansökan och studiens start.

Vi tror att våra kliniska program har utomordentligt goda möjligheter att lyckas: dels har läkemedelskandidaterna en mycket stark säkerhetsprofil, dels befinner sig våra två ledande projekt i sen klinisk fas, vilket gör att många stora risker redan har eliminerats. En vanlig anledning till misslyckanden i sen klinisk fas relaterar till oväntade biverkningar. Våra produkter bygger på kroppsegna ämnen som administreras lokalt och dessutom bryts snabbt ned i blodet. Risken för oväntade biverkningar är därför närmast obefintlig, särskilt vad gäller PXL01, som ges en enda gång i samband med ett kirurgiskt ingrepp.

Vi drivs också av ett långsiktigt engagemang i utvecklingsinitiativ som kan leda till läkemedel vilka avsevärt kan förbättra livet för patienter som lider av smärta, nedsatt rörlighet och försämrad livskvalitet. Vi tror att våra läkemedelsprojekt har en viktig roll att spela för detta nya segment inom bioaktiv sårvård, där de kan innebära stor förändring för patienter som idag saknar behandling. Med tydligt fokus på två projekt med stark säkerhetsprofil i sen fas och en effektiv organisation har vi god möjlighet att skapa stora värden utan att ta den höga finansiella risk som är vanligt i forskningsbolag i läkemedelsbranschen.

Uthålligheten hos våra huvudägare och bolagets ledning – tillsammans med våra strategiska samarbeten – skapar ett robust företag, vilket betyder att vi har styrkan att klara de motgångar, tillfälliga och permanenta, som vår bransch är känd för. Det tydligaste exemplet under 2017 var naturligtvis att Cellastra inte säkrade finansiering för utvecklingen av PXL01 i Nordamerika. Att omsätta vår modell i praktiken innebär att vi ständigt måste utvärdera våra arbetssätt och leta efter de mest effektiva lösningarna. Det blir en försening i Nordamerika, men vi fortsätter att förbereda projektet för att tappa så lite tid som möjligt och planerar för en dialog med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under första halvåret 2018. Vi försöker också hitta ett sätt att finansiera projektet, vilket skulle kunna omfatta Cellastra om de får in det kapital som de eftersträvar, men det är också en naturlig del av vår verksamhet att ständigt söka nya strategiska partners att samarbeta med.

Under 2018 är våra viktigaste operativa mål att fortsätta ta våra huvudprojekt framåt genom att påbörja rekryteringen i våra kliniska prövningar av PXL01 och LL-37. Genom att fortsätta arbetet med att utveckla dessa projekt mot marknads­registrering och samtidigt opportunistiskt och kontinuerligt söka nya strategiska allianser som breddar nyttjandet av våra tillgångar kan vi fortsätta att leverera värde till våra aktieägare.

Jag vill slutligen uttrycka min stora tacksamhet för allt stöd och hårt arbete som gjorde 2017 till ett fantastiskt år för Promore Pharma. Inte minst är jag tacksam för det stöd som våra aktieägare har visat, och det är glädjande att ha kunnat möta de förväntningar som ställts på bolaget. Det är för mig ett privilegium att ha varit delaktig i Promore Pharmas framgångar under de senaste åren, och jag känner stor entusiasm över att fortsatt leda bolaget framåt.

Solna, 6 februari 2018

Jonas Ekblom

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.