Skip to content

Bokslutskommuniké 2020

Perioden oktober – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (1,5) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -6,9 (-9,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,8 (-9,4) MSEK motsvarande SEK -0,21 (-0,38) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,6 (-0,3) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 24,2 (60,5) MSEK

Perioden januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (3,9) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -29,1 (-29,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -29,4 (-28,9) MSEK motsvarande SEK -0,81 (-1,35) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,5 (-18,5) MSEK


Väsentliga händelser under 2020

 • Målsättningen att inkludera ca 120 behandlade patienter i den kliniska fas IIb-studien HEAL LL-37 med ropocamptide uppnådd, med totalt 148 behandlade patienter.
 • Långsiktigt incitamentsprogram godkändes av den ordinarie årsstämman.
 • Erik Magnusson utsedd till CFO.
 • Patent beviljat för ropocamptide (LL-37) i USA.
 • I november presenterade bolaget data ifrån den genomförda kliniska prövningen av ropocamptide för behandling av patienter med venösa bensår, HEAL LL-37. Den viktigaste slutsatsen är att behandling med ropocamptide i dosen 0,5 mg/ml ger en signifikant förbättrad läkning hos den svårbehandlade patientgruppen med venösa bensår ≥10 cm2.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter rapportperioden

”Ensereptide är en mångsidig läkemedelsmolekyl som skulle kunna erbjuda ett revolutionerande behandlingsvärde inom flera fibrotiska sjukdomar. Förutom möjligheten att minska sammanväxning inom böjsenskirurgi i bland annat handen, som påvisats i tidigare kliniska prövningar, skulle ensereptide även kunna resultera i en läkemedelsprodukt som förhindrar uppkomsten av ogynnsam ärrbildning i huden efter kirurgiska ingrepp eller traumatiska skador.”

Kommentarer från VD
Promore Pharmas vision återspeglas i ett långsiktigt engagemang i forskning och utveckling som kan leda till läkemedel som avsevärt kan förbättra livet för patienter med ärrbildning och svårbehandlade sår. Dessa åkommor resulterar ofta i smärta, nedsatt rörlighet, försämrad livskvalitet och socialt stigma. Vår ambition är att driva våra läkemedelsprojekt framåt så att de kan leda till förbättrad livskvalitet för patienter som idag saknar effektiva behandlingar, och att våra framtida produkter ska kunna erbjuda en viktig medicinsk skillnad för patienter i detta marknadssegment.

Bolagets två produktkandidater har en stark säkerhetsprofil som validerats i flera kliniska prövningar, vilket innebär en väsentligt lägre utvecklingsrisk jämfört med många andra projekt i andra terapiområden som befinner sig i samma fas. Den lägre risken medför också att vi kan genomföra kliniska studier till en lägre kostnad än vad som är fallet inom många andra terapiområden.

I november 2020 kunde vi glädjande konstatera att vår kliniska prövning avseende ropocamptide för behandling av venösa bensår (HEAL LL-37) kunde slutföras, med ett positivt och mycket bra resultat. Data från den kliniska prövningen visade att ropocamptide påtagligt och statistiskt signifikant kan förbättra läkningen av stora venösa bensår, dvs. sår som är 10 cm2 eller större. Vi besitter alltså en produktkandidat som förefaller ha en hög medicinsk verkningsgrad, utan att orsaka begränsande biverkningar med den utvalda dosen. I detta patientsegment finns det idag inga verksamma läkemedel. Den uppskattade kostnaden för att behandla ett genomsnittligt venöst bensår i Västeuropa och Nordamerika är ca 100,000 SEK. För de ca 1 miljon patienter med stora venösa bensår på de traditionella läkemedelsmarknaderna är denna kostnad flerfaldigt högre. Utvecklingen av ropocamptide skulle därmed kunna i framtiden resultera i en produkt som kan erbjuda påtagligt förbättrade behandlingsresultat för patienten och bidra till sjukvårdsekonomiska fördelar för samhället.

Vi har under 2020 också tagit viktiga steg i vårt andra projekt, ensereptide (PXL01). Vårt team har arbetat målmedvetet med att förbättra tillverkningsprocessen för ensereptide. Den aktiviteten ligger på s.k. kritisk tidslinje för kommande kliniska prövningar. Arbetet har även inkluderat utvärdering av flera legoproduktionsalternativ.

Ensereptide är en mångsidig läkemedelsmolekyl som skulle kunna erbjuda ett revolutionerande behandlingsvärde inom flera fibrotiska sjukdomar. Förutom möjligheten att minska sammanväxning inom böjsenskirurgi i bland annat handen, som påvisats i en tidigare klinisk prövning, skulle ensereptide även kunna resultera i en läkemedelsprodukt som förhindrar uppkomsten av ogynnsam ärrbildning i huden efter kirurgiska ingrepp eller traumatiska skador.

Vi bedömer att vi besitter en mycket god möjlighet att skapa stora värden genom att adressera flera kommersiellt stora marknadssegment med både ropocamptide och ensereptide.

Medan COVID-19 pandemin sannolikt kommer att skapa långvariga effekter i sjukvårdssystemet, som bland annat kan komma att ha påverkan på genomförandet av kliniska prövningar, har vi i Promore Pharma förmånen att ha flera utvecklingsalternativ i vår produktplattform. Mot bakgrund av detta gör ledningen och styrelsen för närvarande en genomgripande utvärdering av olika strategiska alternativ för våra huvudprojekt i syfte att skapa en robust, värdeskapande och kostnadseffektiv strategi, och en finansiell plan som är anpassad till det läge vi idag befinner oss i. Målsättningen är att offentliggöra en reviderad strategi under mars/april 2021.

Sist, men inte minst, vill jag uttrycka min stora tacksamhet för allt stöd och hårt arbete som bidragit till att göra 2020 till ett år med viktiga framsteg för Promore Pharma, trots det rådande omvärldsläget. Genom att fortsätta arbetet med att utveckla våra tillgångar mot marknadsregistrering och samtidigt opportunistiskt söka nya strategiska allianser som breddar nyttjandet av våra tillgångar, är vi övertygade om att vi kan leverera värde till våra aktieägare.

Stockholm den 23 februari 2021,

Jonas Ekblom
Verkställande direktör