Skip to content

Bokslutskommuniké, 2022

Perioden oktober-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,8 (-5,7) MSEK, motsvarande -0,11 (-0,09) SEK per aktie
 • Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till ‑5,7 (-6,8) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 17,8 MSEK, jämfört med 45,3 MSEK vid utgången av 2021.

Perioden januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -26,6 (-26,7) MSEK motsvarande -0,44 (-0,56) SEK per aktie
 • Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till ‑27,5 (+21,1) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – december

 • I januari 2022 avregistrerades teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,2%;
 • I februari 2022 inkluderades den första försökspersonen i PHSU05 (ensereptide);
 • Rekryteringsmålet uppnåddes planenligt i mars;
 • Vid årsstämman i maj valdes Marianne Dicander Alexandersson till ny ordförande. Samtidigt invaldes Candice Jung som ny ledamot i bolagets styrelse.
 • I juni meddelades att det sista klinikbesöket genomförts i PHSU05 (ensereptide).
 • I augusti meddelades att bolaget erhållit ett beviljat patent för läkemedelskandidaten ropocamptide i Europa för behandling av kroniska sår.
 • I november meddelade bolaget att resultatet från PHSU05-studien med ensereptide mot ärrbildning på hud beräknas vara tillgängligt i april 2023

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I februari, 2023 uppnåddes milstolpen Clean File i PHSU05, och därmed är sannolikheten hög att utfallet av studien kan sammanställas och kommuniceras under april 2023

”Den kliniska delen av prövningen avslutades under juni 2022, och arbetet med den histopatologiska analysen ligger i en slutfas.”

Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma