Skip to content

Delårsrapport januari – December 2021

Perioden oktober – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,7 (-6,9) MSEK, motsvarande -0,09 (-0,21) SEK per aktie
 • Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till ‑6,8 (-7,1) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 45,3 (24,2) MSEK.

Perioden januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -26,8 (-29,4) MSEK motsvarande -0,56 (-0,81) SEK per aktie
 • Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till +21,1 (-36,3) MSEK 

Väsentliga händelser under perioden januari – december

 • I januari ingick bolaget avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten som Certified Adviser;
 • I mars beslutade Promore Pharma om en justering av bolagets strategi med fokus på ärr i samband med kirurgi;
 • I mars avregistrerades teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 3,0%;
 • I april uppnåddes en viktig milstolpe när bolaget tecknade ett produktionsavtal med italienska Fidia;
 • I maj aviserades en fullt garanterad nyemission om ca 48 MSEK brutto i syfte att genomföra den reviderade strategin;
 • I maj beviljades bolaget patent i USA för att förhindra uppkomsten av ärrbildning på hud;
 • I maj invaldes Hans-Peter Ostler som ny ledamot i bolagets styrelse vid bolagsstämman;
 • I juni meddelade bolaget att den fulltecknade nyemissionen inbringade netto 45 MSEK;
 • I september erhöll bolaget leverans av hyaluronsyra från italienska Fidia;
 • I oktober publicerades det kliniska studieresultatet med ropocamptide för behandling av venösa bensår;
 • I november erhöll bolaget tillstånd att starta fas II klinisk prövning avseende ärrprevention
 • I december erhöll bolaget patent för ropocamptide (LL-37) för behandling av kroniska sår på den amerikanska marknaden

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I januari 2022 avregistrerades teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,2%;
 • I februari 2022 inkluderades den första försökspersonen i PHSU05

 

”I november 2021 nåddes viktiga delmål i ensereptide-projektet med ett godkännande från det svenska läkemedelsverket och etikmyndigheten att påbörja PHSU05.”

Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma

VD har ordet

Verksamhetsåret 2021 var ett viktigt år för oss i Promore Pharma. Vi fattade det strategiska beslutet att orientera vårt projekt rörande ensereptide mot att förhindra uppkomsten av ärr på huden. Som en följd av detta beslutade vi att genomföra en företrädesemission på 45 Mkr netto. Dels breddades ägandet i bolaget, dels fick vi in de finansiella resurser som krävdes för att kunna påbörja planering och sedermera genomförande av vår fas II-studie avseende ensereptide (PHSU05).

Under året förhandlade vi avtal med välrenommerade serviceföretag för tillverkning av försöksprodukt för PHSU05-studien, och under hösten kunde vi lämna in en klinisk prövningsansökan för PHSU05, vilken godkändes av Läkemedelsverket i Sverige under det fjärde kvartalet. Under 2021 genomförde vi således den första delen av den plan vi lade i samband med nyemissionen.

I februari 2022 rekryterades, något tidigare än plan, den första försökspersonen till PHSU05. Detta ger oss gott hopp om att även kunna leverera resultatet från studien enligt plan, dvs under vintern 2022/2023.

Vår produktkandidat ensereptide utvecklas nu för att hämma olika former av ärrbildning på hud. Som nämnts ovan justerade vi inriktningen för detta projekt under våren 2021. I projektet har vi under 2021 arbetat med förberedelser för en klinisk fas-II-prövning (PHSU05). Vi har bland annat ingått ett tillverkningsavtal med det italienska bolaget Fidia för produktion av hyaluronsyra samt vissa tillverkningstekniska tjänster. En tillverkningssats kvalificerades enligt GMP under sensommaren för användning i den kliniska studien. Tillverkningen av försöksläkemedlet slutfördes under hösten enligt plan. I november nåddes viktiga delmål i ensereptide-projektet med ett godkännande från det svenska läkemedelsverket och etikmyndigheten att påbörja PHSU05.

Även inom ropocamptide-projektet har vi gjort betydande framsteg. Vi arbetar nu med en teknisk utveckling av en förbättrad administrationsform för ropocamptide, där huvudsyftet är att ta fram en produkt som är enklare att använda. Oavsett om bolaget genomför framtida kliniska studier i egen regi eller tillsammans med strategiska partners, är utvecklingen av en mer användarvänlig produkt viktig såväl i klinisk studiemiljö som när produkten når marknaden. Detta arbete följer vår verksamhetsplan utan avvikelser.

Vi är mycket tacksamma för den respons som vi fick i samband med kapitalanskaffningen under juni 2021. Såväl befintliga som flera nya kapitalstarka aktieägare har visat förtroende för såväl bolaget som för den omprioritering av ensereptide-projektet som inriktats mot ärrmarknaden. Kapitaltillskottet möjliggör flera värdegenererande steg i Promore Pharma. Uthålligheten hos våra huvudägare, bolagets medarbetare, tillsammans med vårt strategiska nätverk, skapar ett robust företag, vilket betyder att vi har styrkan att anta de utmaningar, tillfälliga eller permanenta, som vår bransch är känd för. Det tydligaste exemplet under 2020 och 2021 har naturligtvis utgjorts av de samhällsrestriktioner som orsakats av covid-pandemin. I Promore Pharma har vi under de två senaste åren lyckats flytta fram positionerna i vår verksamhet med en anmärkningsvärt liten påverkan av omvärldssituationen.

Under 2022 är våra viktigaste operativa mål att fortsätta och slutföra den plan vi påbörjade i somras, nämligen att genomföra vår kliniska prövning av ensereptide för ärrbildning på hud, och fortsätta arbetet med att skapa en mer användarvänlig form av produkten ropocamptide.

Jag vill slutligen uttrycka min stora tacksamhet till alla som har bidragit med stöd och hårt arbete som gjorde 2021 till ett fantastiskt år för Promore Pharma. Inte minst är jag tacksam för det stöd som våra aktieägare har visat. Det är glädjande att ha kunnat möta de förväntningar som ställts på bolaget. Det är för mig ett privilegium att ha fått vara delaktig i Promore Pharmas utveckling under de senaste åren, och jag känner stor entusiasm över att fortsatt få leda bolaget framåt.

Solna, 16 februari 2022
Jonas Ekblom
Verkställande direktör