Skip to content

Delårsrapport januari – juni 2017

Perioden april – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 8,5 (0,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,5 (0,5) MSEK motsvarande SEK 0,69 (0,04) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,7 (-5,6) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 14,7 (10,9) MSEK

Perioden januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 5,3 (-2,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,2 (-2,5) MSEK motsvarande SEK 0,53 (-0,19) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 (-5,6) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – juni

 • Ett samarbetsavtal tecknades med det amerikanska bioteknikbolaget Cellastra Inc. avseende den kliniska utvecklingen av PXL01 i Nordamerika tecknades
 • Bolaget ändrade formellt namn från Lipopeptide till Promore Pharma
 • Beslut fattades om fondemission samt att göra bolaget publikt
 • Aktiesplit 15:1 genomfördes
 • Marianne Dicander Alexandersson valdes in som ny styrelseledamot
 • Jonas Ekblom anställdes som verkställande direktör från att tidigare arbetat som konsult
 • Ansökan om att genomföra en klinisk fas III-studie avseende PXL01 inlämnades i Indien
 • Patentansökan inlämnad i USA avseende sammansättningen av PXL01-produkten
 • Milstolpsbetalningar erhölls från PharmaResearch Products Ltd
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner genomfördes
 • En emission inför listningen på Nasdaq First North genomfördes i juni vilken tillförde bolaget cirka 76 MSEK före avdrag för emissionskostnader

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Handeln i Promore Pharmas aktier och teckningsoptioner (TO1) inleddes på Nasdaq First North den 6 juli 2017

VD har ordet

Det här är bolagets första delårsrapport efter listningen på Nasdaq First North den 6 juli. Jag vill därför välkomna gamla och nya aktieägare i Promore Pharma till denna nya era i bolagets historia. Genom vår emission uppnådde vi två mycket väsentliga mål; (i) att inbringa finansiering för att kunna ta bolagets mest betydelsefulla projekt till nästa värdeskapande fas, samt (ii) att bredda bolagets ägande. Vi är förvissade om att hårt och fokuserat arbete kommer att resultera i framgång inom vår forsknings- och utvecklingsverksamhet och att vi kommer att kunna utveckla läkemedel inom behandlingsområden som idag saknar effektiva farmakologiska behandlingsformer. Vårt bolag är ju unikt i det avseende att vi har två projekt i mycket sen klinisk utvecklingsfas där flera viktiga utvecklingsrisker redan har eliminerats.

När nu ytterligare finansiering erhållits, känns det fantastiskt inspirerande att få ta nästa steg i utvecklingen av våra läkemedelskandidater. Vår höga aktivitetsnivå har manifesterat sig i betydande framsteg vad gäller planeringen av den kliniska fas III-studie som kommer att krävas för att få framtida marknadsgodkännande för PXL01 i EU för förebyggande av postkirurgiska adherenser i samband med senreparationskirurgi. Arbetet har fortskridit i tätt samarbete med våra strategiska partners; PharmaResearch Products Ltd. i Sydkorea och Technomark Life Sciences LLC. Första patient beräknas kunna behandlas under första halvåret 2018. Arbetet med förberedelserna inför nästa kliniska prövning av LL-37 har också fortsatt enligt plan under årets första halvår och vi avser att välja CRO (Clinical Research Organization) före årets slut för genomförande av vår fas IIb-studie för behandling av venösa bensår. Vi ligger i linje med den övergripande tidplanen att påbörja rekryteringen till studien under 2018.

Vi har också lämnat in en internationell patentansökan i samarbete med Cellastra Inc.

Den nyemission vi gjorde i juni i samband med listningen på Nasdaq First North har resulterat i att bolaget har de monetära resurser vi behöver för att driva våra utvecklingsprojekt vidare tillsammans med våra strategiska partners. Vi ser med stor tillförsikt fram emot de kommande kvartalens aktiviteter. Vi befinner oss i viktiga skeden av våra kliniska utvecklingsprojekt och vi hyser stora förhoppningar om att våra strategiska investeringar ska resultera i att vi successivt närmar oss målet att nå marknaden med våra produktkandidater. Förväntningarna är höga och det återspeglar i hög grad vår vilja och ambition att leverera framgångsrika och högkvalitativa data som ökar värdet i bolaget.

Solna, 30 augusti 2017

Jonas Ekblom

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedels­kandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.