Skip to content

Delårsrapport januari – juni 2018

Perioden april – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -10,8 (8,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,8 (10,5) MSEK motsvarande SEK -0,48 (0,69) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 (10,7) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 46,0 (14,7) MSEK

Perioden januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0,1) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -18,7 (5,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17,7 (7,2) MSEK motsvarande SEK -0,88 (0,53) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,1 (7,9) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – juni

 • Cellastra Incs option att erhålla en licens för kommersialisering av PXL01 i Nordamerika löpte ut.
 • Bolaget återfick tillverkningsrättigheterna för PXL01
 • Utlicensieringsavtal avseende PXL01 tecknades med PharmaResearch Products Ltd (”PRP”) innebärandes att PRP finansierar utvecklingen av ett läkemedel för att förebygga fibroser vid ryggradskirurgi

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Godkännande för fas IIb-studie med LL-37 för behandling av venösa bensår erhölls från Läkemedelsverket.

VD har ordet

Det första halvåret har präglats av fortsatt förberedande arbete för våra två kliniska utvecklingsprogram – PHSU03, som är en fas III-studie med vår ledande läkemedelskandidat PXL01 för förebyggande av adherenser vid sen- och nervreparation i handen, och HEAL LL-37, som är en fas II-studie med vårt andra prioriterade kliniska projekt LL-37 för behandling av venösa bensår. Vår målsättning är att påbörja båda dessa internationella studier under innevarande år. Det första halvårets aktiviteter resulterade efter periodens slut i juli i ett godkännande från det svenska Läkemedelsverket att påbörja HEAL LL-37. Jag vill ta tillfället i akt att tacka teamet för ett mycket gott arbete, där man löst de utmaningar man ställts inför, bland annat genom ett mycket välfungerande samarbete med APL (kontraktstillverkare) och PCG (kontraktsforskningsföretag).

Kliniska utvecklingsprojekt av denna typ är komplexa och är alltid förknippade med många olika osäkerheter som kan påverka tidslinjen, vilket är mer påtagligt i PXL01-programmet där många fler kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag är delaktiga. Vi har fortsatt en målsättning att kunna lämna in nationella kliniska prövningsansökningar under 2018 och ta fas III-studien med PXL01 till nästa nivå.

Vi har dock under de senaste månaderna arbetat intensivt med att lösa ett antal prövningstekniska problem. Vi arbetar ständigt med att finjustera koordinationen mellan de olika läkemedelstillverkare som bidrar till produktionen av vårt försöksläkemedel. Vårt team har även lagt ned mycket tid och engagemang i selektion av de sjukhus som vi tror på ett optimalt sätt kan bidra till rekryteringen av patienter i denna multinationella fas III-prövning. Dessa utmaningar påverkar på intet sätt projektets övergripande målsättningar, men kan möjligen komma att resultera i viss försening av projektet. Vi kommer under det hösten att arbeta för att eliminera dessa osäkerheter.

Under det andra kvartalet tecknade vi ett utlicensieringsavtal med det koreanska bolaget PharmaResearch Products Ltd. (PRP) rörande användning av PXL01 vid ryggradskirurgi. Vi ser en rad potentiella tillämpningar för PXL01. Promore Pharma har begränsade resurser, och vi anser därför att investeringar i vår teknologi och våra produkter från strategiska och kompetenta partners är en attraktiv möjlighet för oss att bredda användningen av vår teknologibas. På det sättet kan vi ta fler produkter till marknad och därigenom höja värdet på vår verksamhet.

Avtalet som vi tecknade med PRP innebär att PRP fullt ut kommer att finansiera den globala utvecklingen av PXL01 för att förebygga fibroser efter kirurgisk behandling av diskbråck (Degenerative disc disorder, DDD). Avtalet ger Promore Pharma en andel i eventuella milstolpsbetalningar till PRP och en tvåsiffrig royaltyersättning från den globala försäljningen av produkten. Avtalet var således ett viktigt steg i vår strategi att utveckla våra produktkandidater för flera indikationer.

Vi bedömer att den aggregerade marknadspotentialen för Promore Pharmas produktkandidater uppgår till mer än 1 miljard USD årligen, när vi inkluderar möjligheter till indikationsbreddning, som till exempel diskbråck, ärrbildning på hud och post-
kirurgiska adherenser efter andra minimalt invasiva kirurgiska ingrepp. Vi ser även inom LL-37-programmet att det finns stor potential för indikationsbreddning mot exempelvis diabetesfotsår.

Under det andra kvartalet hade vi även vår ordinarie bolagsstämma, och som VD för Promore Pharma, är jag mycket glad och tacksam att bolagets styrelse återvaldes. Styrelsen består idag av Göran Pettersson (styrelsens ordförande), Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra Kumar och Göran Linder. Jag känner att den nuvarande styrelsen och bolagets ledning har utvecklats till ett starkt och dynamiskt team med målsättningen att positionera bolaget som pionjär inom behandling av sår och förebyggande av ärr och adherenser.

Jag vill avslutningsvis tacka för ditt intresse för Promore Pharma.

Solna, 20 augusti 2018
Jonas Ekblom
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD
Tel: [+46] 736 777 540
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO
Tel: [+46] 708 55 38 05
E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2018 kl. 16.00 CET.