Skip to content

Delårsrapport januari – mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -3,2 (-2,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3 (-3,1) MSEK motsvarande SEK 3,65 (3,57) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 (-7,2) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 3,8 (9,1) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – mars

 • Ett samarbetsavtal tecknades med det amerikanska bioteknikbolaget Cellastra Inc. avseende den kliniska utvecklingen av PXL01 i Nordamerika
 • Bolaget ändrade formellt namn från Lipopeptide till Promore Pharma

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Vid bolagsstämma den 25 april beslutades om en fondemission och att göra bolaget publikt
 • Aktiesplit 15:1 genomfördes
 • Marianne Dicander Alexandersson valdes in som ny styrelseledamot
 • Jonas Ekblom anställdes som verkställande direktör från att tidigare arbetat som konsult
 • Ansökan om att genomföra en klinisk fas III-studie avseende PXL01 inlämnad i Indien

VD har ordet

En stor del av bolagsledningens fokus under det första kvartalet var förknippat med förberedelser inför den notering av bolagets aktier på Nasdaq First North som planeras under 2017. Promore Pharma har genom strategiska partnerskap och investeringar från våra huvudägare säkrat finansiering för en betydande del av våra aktiviteter, men då läkemedelsutveckling i sen klinisk fas är mycket kapitalkrävande och organisationen behöver förstärkas med ytterligare regulatorisk och kommersiell kompetens är det naturligt att bolaget i detta läge noteras på Nasdaq First North för att säkra det kapital som krävs för att genomföra de kliniska studierna för PXL01 och LL-37 i alla geografiska områden. Bolaget har påbörjat arbetet med prospekt och att genomföra en omfattande legal granskning. Rådgivare i noteringsprocessen är Redeye AB.

Under det första kvartalet tecknades ett samarbetsavtal med det amerikanska bioteknikbolaget Cellastra Inc. avseende den kliniska utvecklingen av PXL01 i Nordamerika (USA och Kanada). Cellastra är ett San Francisco-baserat bolag med fokus på så kallad regenerativ medicin. I avtalet som undertecknades har parterna kommit överens om hur man ska samverka för att genomföra en klinisk fas III-studie av PXL01 för förebyggande av post-kirurgiska adherenser efter böjsenskirurgi i handen. Tillsammans ska bolagen upprätta avtal med underleverantörer för genomförandet av det amerikanska fas III-programmet. Cellastra har även rätt att medfinansiera den investering som är kopplad till genomförandet av en fas III-studie för den första indikationen i USA. Nästa viktiga händelse i detta samarbete är ett planerat möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) senare under 2017.

Betydande planeringsarbete har genomförts inom bolagets forsknings- och utvecklingsprojekt. Det kliniska studieprotokollet (clinical study protocol, CSP) har slutförts för den planerade fas III-studien avseende PXL01 i Europa och Indien. Detaljplanering av produktionen av försöksläkemedel för samma studie har påbörjats tillsammans med bolagets strategiska partner, PharmaResearch Products Ltd. En ansökan om tillstånd för att starta den första etappen av den multinationella fas III-studien inlämnades till den indiska läkemedelsmyndigheten, Drug Controller General in India (DCGI). Fas III-studien kommer även att inkludera länder i Europa, under ett protokoll som ska godkännas av den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA).

Under det första kvartalet genomfördes en rekryteringsprocess för att identifiera en ny ägaroberoende styrelseledamot. Marianne Dicander Alexandersson utnämndes av styrelsens nomineringskommitté och valdes in i styrelsen vid bolagsstämman den 25 april. Marianne har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers och har bland annat varit VD för Kronans Droghandel, vice VD för Apoteket AB, VD för Sjätte AP-fonden och GHP AB. Hon har idag ett flertal styrelseuppdrag. Under det första kvartalet har vi dessutom välkomnat en ny medarbetare, Alexandra Liverts, som fyller rollen som Office Manager för Promore Pharma. Alexandra har tidigare innehavt rollen som Administrativ Officer vid Ben-Gurion Universitetet i Negev, Israel. Marianne och Alexandra kommer att bidra med ytterligare förstärkning av vårt team.

Under det andra kvartalet fortsätter vårt arbete att förbereda våra planerade kliniska prövningar tillsammans med våra allianspartners samt den kommande börsnoteringen av bolaget.

Tack för ditt intresse för vårt arbete i Promore Pharma.

Solna, 19 maj 2017
Jonas Ekblom, VD

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD
Tel: [+1] 714 369 0478
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO
Tel: [+46] 708 55 38 05
E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Rosetta Capital Ltd., Midroc New Technology AB och PharmaResearch Products Ltd är bolagets största aktieägare.