Skip to content

Delårsrapport januari – mars 2021

Perioden januari – mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -7,1 (-7,3) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,1 (-7,0) MSEK motsvarande -0,19 (-0,19) SEK per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,8 (-15,0) MSEK
  • Likvida medel uppgick till 18,6 (45,9) MSEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • I januari ingick bolaget avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank tillträder som Certified Adviser den 25 januari 2021.
  • I mars beslutade Promore Pharma om en justering av bolagets strategi. Utvecklingen av läkemedelskandidaten ensereptide (PXL01) kommer att fokuseras mot ärrprevention i samband med kirurgi. De ändrade strategiska prioriteringarna innebär bland annat ett minskat kapitalbehov.
  • I mars meddelade bolaget att man låtit avregistrera totalt 72 755 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 3,0% i program 3-7 utställda till Technomark Group USA LLC och Kentron Biotechnology Pvt Ltd.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • I april uppnåddes en viktig milstolpe när bolaget tecknade ett avtal med italienska Fidia Farmaceutici S.p.A. om produktion av hyaluronsyra, som är en av komponenterna för Promore Pharmas läkemedelskandidat ensereptide.
  • I maj aviserades en fullt garanterad nyemission om ca 48 Mkr brutto i syfte att genomföra den reviderade strategin

”Genom denna ansats kommer vi att kunna adressera en mycket stor marknad; den globala marknaden för produkter avsedda att förhindra eller behandla ärr på huden beräknas till närmare USD 25 miljarder. Idag finns inga läkemedelsprodukter för prevention av ärrbildning.”

Kommentarer från VD

Året 2021 har börjat på ett mycket positivt sätt för Promore Pharma. Vi har under det första kvartalet genomfört en jus­tering av vår strategiska inriktning och vi har lagt grunderna för en företrädesemission som avser att finansiera den nya affärsplanen under de kommande två åren.

Promore Pharmas ledning och styrelse har analyserat och omprövat förutsättningarna för bolagets två projekt ense­reptide och ropocamptide, vilket har föranlett vissa modi­fieringar av vår verksamhetsplan.

Inom ensereptide-projektet styr bolaget därför över fokus från handkirurgi till att utveckla en produkt för att förhindra ärrbildning på hud. Detta innebär att i stället för att genom­föra den omfattande fas-III-studien av ensereptide för sen­rup­turer, så avser bolaget att genomföra en mindre fas-II pröv­ning för teknisk kon­ceptvalidering inom denna nya indikation. Genom denna ansats kommer vi att kunna adressera en mycket stor marknad; den globala marknaden för produkter avsedda att förhindra eller behandla ärr på huden beräknas till närmare USD 25 miljar­der. Idag finns inga läkemedelsprodukter för prevention av ärrbild­ning. Redan under årets första måna­der har vi påbörjat plane­ringsarbetet för att möjliggöra fas-II-studien, PHSU05, rörande prevention av ärrbildning på hud. Vår målsättning är att kunna påbörja rekryteringen till denna kliniska prövning under det första kvartalet 2022. Under innevarande år kommer vi att ägna oss åt förberedande arbete som att tillverka försöksläke­medel och att inlämna kliniska prövnings­ansökningar.

Vi är mycket nöjda med att vi under april kunde teckna ett avtal med Fidia Farmaceutici S.p.A. (“Fidia”) för tillverkning av hyaluronsyra. Fidia är en världsledande tillverkare av farmaceutisk hyaluronsyra, och avtalet kommer att göra det möjligt för Promore Pharma att förvärva råmaterial av optimal kvalitet, och till en skalbar volym som är lämpad både för bolagets nuvarande och framtida behov. Fidia har sina tillverkningsanläggningar i Italien.

Inom vårt kroniska sårprojekt (ropocamptide, LL-37), har vi under årets första kvartal påbörjat ett arbete med att samman­ställa en vetenskaplig publikation av den kliniska studien, samt genomföra en omfattande tredje-partsgranskning av projek­tet för att på bästa sätt kunna planera för utvecklingsstrategin i projektet. Vi avser även att genomföra en viss teknisk ut­veckling som syftar till produktförbättring. Oavsett om bolaget genomför framtida kliniska studier i egen regi, eller tillsam­mans med strategiska partners, så kommer utvecklingen av en mer användarvänlig produkt att vara viktig och av stort värde både i klinisk studiemiljö och när produkten når marknaden. Parallellt med detta arbete, kommer bolaget även att opportunistiskt söka strategiska partnerskap och allianser.

Styrelsen för bolaget fattade beslut den 7 maj 2021 om genomförandet av en företrädesemission med målet att ta in cirka 48 MSEK före transaktionskostnader. Nyemissionen, som ska godkännas vid en extraordinarie bolagsstämma den 27 maj 2021, kommer att vara fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Den här kapitalanskaff­ningen kommer tillföra de medel som Promore Pharma behöver för att exekvera den nya strategin och därmed möjliggöra koncentrerade och distinkta utvecklingssteg för ensereptide och ropocamptide med potential att generera betydande aktieägarvärden. Vi är oerhört glada att kunna presentera en finansieringslösning där de totala transaktionskostnaderna får betraktas som låga. Vår finansiella rådgivare i denna process är Erik Penser Bank.

Under en lång rad år har vi steg för steg drivit våra projekt framåt. För varje steg vi tagit har vår entusiasm och tilltro till projekten vuxit. Vi inleder även detta år med en övertygelse om att under 2021 kunna fortsätta leverera resultat som stärker våra två projekt, och därmed ökar värdet av bolagets teknologibas. Vi ser fram emot en spännande tid i Promore Pharmas utveckling.

Solna 27 maj 2021

Jonas Ekblom
VD och koncernchef