Skip to content

Delårsrapport januari – september 2017

Perioden juli – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -4,4 (-1,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,8 (-2,1) MSEK motsvarande SEK -0,24 (-0,16) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,2 (-2,2) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 72,6 (8,6) MSEK

Perioden januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 0,9 (-3,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 (-4,6) MSEK motsvarande SEK 0,16 (-0,35) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,2 (-7,8) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – september

 • Bolaget ändrade formellt namn från Lipopeptide till Promore Pharma
 • Ett samarbetsavtal tecknades med det amerikanska bioteknikbolaget Cellastra Inc. avseende den kliniska utvecklingen av PXL01 i Nordamerika
 • Beslut fattades om fondemission samt att göra bolaget publikt
 • Aktiesplit 15:1 genomfördes
 • Marianne Dicander Alexandersson valdes in som ny styrelseledamot
 • Jonas Ekblom anställdes som verkställande direktör från att tidigare arbetat som konsult
 • Ansökan om att genomföra en klinisk fas III-studie avseende PXL01 inlämnades i Indien
 • Patentansökan inlämnades i USA avseende sammansättningen av PXL01-produkten
 • Milstolpsbetalningar erhölls från PharmaResearch Products Ltd
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner genomfördes
 • En emission inför listningen på Nasdaq First North genomfördes i juni vilken tillförde bolaget cirka 76 MSEK före avdrag för emissionskostnader
 • Handeln i Promore Pharmas aktier och teckningsoptioner (TO1) inleddes på Nasdaq First North den 6 juli 2017

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ett utlicensieringsavtal tecknades med det amerikanska bolaget Transdermal Therapeutic Technologies LLC avseende DPK-060

VD har ordet

Promore Pharma befinner sig i en intensiv utvecklingsfas sedan börsintroduktionen i juli och framtidstron är stark bland styrelse, ledning och personal. Sammantaget har bolagets huvudsakliga aktiviteter under det tredje kvartalet varit inriktade på fortsatt planering och förberedelser av våra kliniska engagemang.

Mest resurser lägger vi som planerat på utvecklingsarbetet rörande PXL01 – en terapeutisk peptid som har potential att bli det första läkemedlet i världen för förebyggande av ogynnsamma adherenser som uppstår efter kirurgisk reparation av skadade senor. I planeringsarbetet inför den kommande PHSU03-prövningen, den kliniska fas III-studie som syftar till att resultera i marknadsgodkännande för PXL01 i Europa för användning vid senreparation i hand, fot och underarm och relaterade ingrepp, bedriver vi parallella aktiviteter som inkluderar tillverkning av försöksprodukt samt utvärdering och validering av kliniska centra i Sverige, Polen, Tyskland och Indien. Utvärderingen visar att det kan bli aktuellt att lägga till ytterligare länder i Europa för att förbättra rekryteringsunderlaget för studien. Målsättningen är att kunna påbörja rekrytering av patienter under 2018. Tillverkning av försöksläkemedel är den aktivitet som i nuläget ligger på så kallad kritisk tidslinje.

Bolagets ambition är också att genomföra en motsvarande klinisk fas III-studie för PXL01 i Nordamerika för att ha underlag för marknads­godkännande även där. Emissionen i samband med vår börsintroduktion inbringade mindre kapital än vad som avsågs. Det medför att om vår amerikanska partner Cellastra Inc. inte finansierar studien kan den komma att skjutas på framtiden, tills annan finansiering kan säkras. Promore Pharma förbereder dock projektet så långt det är möjligt och planerar för en dialog med den amerikanska läkemedels­myndigheten FDA under första halvåret 2018.

Efter PXL01 är LL-37 vårt viktigaste projekt. LL-37 har goda möjligheter att bli det första läkemedlet för behandling av venösa bensår, ett stort behandlingsområde som idag helt saknar farmaceutiska förskrivningsprodukter. Här befinner vi oss svei förberedelsefasen för en klinisk fas IIb-studie (LL37002). Vi är glada att vi under september och oktober tagit viktiga steg i förberedelserna genom avtalen med APL och PCG Clinical Services AB. APL kommer att ansvara för processutveckling och påföljande framtagning av kliniskt material för den planerade LL37002-studien. PCG Clinical Services kommer att fungera som CRO (Clinical Research Organization) och genomföra den kliniska prövningen som beräknas påbörjas under 2018.

Promore Pharma har utöver PXL01 och LL-37 även ett antal substanser där vi inte aktivt lägger egna resurser på forskning och utveckling. Ett av dessa projekt innefattar peptiden DPK-060. Under november månad avslutas ett omfattande europeiskt forskningssamarbete som finansierats av ett forskningsanslag från EU:s 7:e ramprogram, FORMAMP-projektet. Syftet med projektet har varit att identifiera nya avancerade formuleringar av antimikrobiella peptider, bland annat DPK-060. I detta utvecklingsarbete har vi nått nya insikter rörande stabila och effektiva beredningsformer för peptider såsom DPK-060. Det har resulterat i nya affärsutvecklingsmöjligheter för Promore Pharma, och det är därför glädjande att vi i november ingått ett licensavtal rörande DPK-060 med det amerikanska bioteknikbolaget Transdermal Therapeutic Technologies LLC. Vår amerikanska partner tar ansvar för all vidare forskning, utveckling och partnerskapsdialog. Om detta resulterar i en framtida produkt kommer Promore Pharma att ha rätt till en dubbelsiffrig royalty.

Vi har haft ett mycket händelserikt tredje kvartal och vi har fortsatt fokus på vårt långsiktiga mål, att bli en framtida marknadsledare inom bioaktiv sårvård. Framstegen inom våra forskningsprogram ger oss en utmärkt position för ytterligare tillväxt och värdeskapande.

Solna, 21 november 2017

Jonas Ekblom
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD
Tel: [+46] 736 777 540
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO
Tel: [+46] 708 55 38 05
E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB