Skip to content

Delårsrapport januari – september 2021

Perioden juli – september

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 (-8,1) MSEK, motsvarande -0,11 (-0,22) SEK per aktie
  • Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till +39,1 (-8,6) MSEK
  • Likvida medel uppgick till 52,1 (31,3) MSEK. Likviden från nyemissionen tillfördes bolaget under juli månad

Perioden januari – september

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -21,1 (-21,7) MSEK motsvarande -0,49 (-0,60) SEK per aktie
  • Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till +27,9 (-29,2) MSEK

Väsentliga händelser under perioden juli– september

  • I september erhöll bolaget leverans av hyaluronsyra från italienska Fidia;

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I oktober publicerades det kliniska studieresultatet med ropocamptide för behandling av venösa bensår;
  • I november meddelade bolaget att tillstånd erhållits för att starta fas II klinisk prövning avseende ärrprevention

”I november kulminerade årets insatser i ensereptide-projektet med ett godkännande från det svenska läkemedelsverket och etikmyndigheten att påbörja PHSU05, en fas II-studie med ensereptide för förebyggande av ärr på huden.”

Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma

VD har ordet

Året har varit både intensivt och framgångsrikt. Vi har såväl gjort operativa framsteg som nått flera viktiga milstolpar under årets tre första kvartal, och arbetar nu helt i enlighet med den nya strategi för projekten ensereptide och ropocamptide som implementerades under våren 2021.

Ensereptide är en produktkandidat som utvecklas för att hämma ärrbildning på hud. I detta projekt har vi under året arbetat med förberedelser för en klinisk prövning. Vi har bland annat ingått ett tillverkningsavtal med det italienska bolaget Fidia, för produktion av hyaluronsyra. En tillverkningssats frisläpptes enligt GMP under sensommaren för användning i vår kommande kliniska studie. Under hösten pågår ett antal andra tillverkningsaktiviteter.

I november kulminerade årets insatser i ensereptide-projektet med ett godkännande från det svenska läkemedelsverket och etikmyndigheten att påbörja PHSU05, en fas II-studie med ensereptide för förebyggande av ärr på huden. PHSU05 är en pilotstudie med målet att kunna utvärdera ensereptide avseende (i) lokal tolerans, (ii) applikationsprocessen för försöksläkemedlet, samt (iii) preliminär effekt rörande ärrprevention efter experimentellt inducerade sår hos friska frivilliga. Planerad studiestart är Q1 2022 och resultat från studien väntas vintern 2022/2023.

Inom ropocamptide-projektet har vi också gjort betydande framsteg. Ropocamptide utvecklas som en ny behandling av venösa bensår som är den vanligaste typen av kroniska bensår. I projektet slutfördes en fas II-prövning, HEAL LL-37-studien, under hösten 2020. Det viktigaste fyndet ifrån den kliniska prövningen var att ropocamptide uppvisar en tydlig behandlingseffekt hos den subgrupp patienter som hade stora sår (≥10 cm2). Vi har även arbetat med Dr. Jean-Charles Kerihuel, som är en viktig internationell ämnesområdesexpert. Han har bidragit med analyser och bedömningar som vi kommer att ha nytta av i våra diskussioner om strategiska partnerskap rörande ropocamptide.

Promore Pharma arbetar nu med en teknisk utveckling av administrationsformen för ropocamptide för att förbättra produkten. Syftet med denna tekniska utveckling är att ta fram en produkt som är enklare att använda. Oavsett om bolaget genomför framtida kliniska studier i egen regi eller tillsammans med strategiska partners, är utvecklingen av en mer användarvänlig produkt viktig såväl i klinisk studiemiljö som när produkten når marknaden. Detta arbete följer vår verksamhetsplan utan avvikelser.

En artikel rörande resultaten från bolagets kliniska prövning HEAL LL-37 har utkommit i tidskriften Wound Repair and Regeneration, som är tidskriften för det internationella sällskapet inom sårbehandling, Wound Healing Society. Medförfattare till artikeln är flera internationellt renommerade ämnesområdesexperter, inkluderande professorerna Jan Apelqvist, Arkadiusz Jawien, och Folke Sjöberg. Vi är mycket glada över att resultaten från HEAL LL-37 nu är publicerade och tillgängliga för det vetenskapliga samhället och för allmänheten. Publikationen utgör en bekräftelse på kvaliteten i den genomförda kliniska studien, som avslutades vid slutet av 2020.

I bolaget arbetar vi nu med planeringen inför det kommande verksamhetsåret. Vi känner oss trygga med vår nya strategiska inriktning och vår finansiella ställning som innebär att vi har kapital för att i) genomföra PHSU05; ii) utveckla en enkomponentsprodukt för framtida studier med ropocamptide; iii) köpa in ropocamptide för framtida kliniska studier, och; iv) fortsätta arbetet med att hitta strategiska partners.

Sammantaget ger framstegen inom våras utvecklingsprogram mig stort hopp om bolagets framtid. Mina medarbetare och jag är fyllda av övertygelse om att våra framtida slutresultat kommer att gynna alla våra intressenter, inte minst patienterna.

Solna, 23 november 2021
Jonas Ekblom
Verkställande direktör

För mer information


Jonas Ekblom, VD
Tel: [+46] 736 777 540
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Erik Magnusson, CFO
Tel: [+46] 708 565 245
E-mail: erik.magnusson@promorepharma.com

Promore Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank
Tel: [+46] 8-463 83 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

Promore Pharma i korthet


Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (first-in-category) för behandlingsområden med stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativ ärrbildning, förbereds för en klinisk fas II-prövning för att utröna om peptiden kan användas för att hämma missprydande ärrbildning på hud. Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen utvärderats i en klinisk fas IIb-studie med positiva resultat på patienter med venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga uppkomsten av ogynnsamma sammanväxningar (adherenser) efter olika typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Länk till rapporten på vår hemsida


Hela delårsrapporten finns tillgänglig via nedanstående länk: https://www.promorepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/