Skip to content

Delårsrapport januari – september 2022

Perioden juli-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 (-6,1) MSEK, motsvarande -0,09 (-0,11) SEK per aktie
 • Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till ‑6,1 (+39,1) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 23,5 (52,1) MSEK, jämfört med 45,3 MSEK vid utgången av 2021.

Perioden januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -19,8 (-21,0) MSEK motsvarande -0,33 (-0,49) SEK per aktie
 • Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till ‑21,8 (+27,9) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – september

 • I januari 2022 avregistrerades teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,2%;
 • I februari 2022 inkluderades den första försökspersonen i PHSU05 (ensereptide);
 • Rekryteringsmålet uppnåddes planenligt i mars;
 • Vid årsstämman i maj valdes Marianne Dicander Alexandersson till ny ordförande. Samtidigt invaldes Candice Jung som ny ledamot i bolagets styrelse.
 • I juni meddelades att det sista klinikbesöket genomförts i PHSU05 (ensereptide).
 • I augusti meddelades att bolaget erhållit ett beviljat patent för läkemedelskandidaten ropocamptide i Europa för behandling av kroniska sår.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I november meddelades att resultat från PHSU05 förväntas i april 2023, där bristen på kvalificerad personal och utrusning är grunden till den smärre förskjutningen i tidsplanen

”Årets tredje kvartal har präglats av fortsatta framsteg inom våra två kliniska utvecklingsprogram.”

Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma