Skip to content

Extra bolagsstämma 2019

Aktieägarna i Promore Pharma AB (publ), org.nr 556639-6809, kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum tisdagen den 22 oktober 2019, klockan 14.00 i ABG:s lokaler med adress Regeringsgatan 65 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 oktober 2019, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 16 oktober. Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post på adress info@promorepharma.com, per post på adress Promore Pharma AB, Fogdevreten 2, SE-171 65 Solna, Sverige eller per telefon 08-124 548 59.