Skip to content

Första patient rekryterad till Promore Pharmas kliniska prövning rörande ärrbildning enligt plan

STOCKHOLM, 16 februari 2022 — Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelar att den första försökspersonen har inkluderats i bolagets fas II-studie (PHSU05) med bolagets läkemedelskandidat ensereptide för prevention av ärrbildning på hud.

I enlighet med den tidsplan som bolaget presenterade i samband med nyemissionen våren 2021, har nu den första patienten inkluderas i studien (PHSU05). Studien är en dubbel-blind, randomiserad fas II pilotstudie med målet att utvärdera ensereptide avseende (i) lokal tolerans, (ii) applikationsprocessen för försöksläkemedlet, samt (iii) preliminär effekt rörande ärrprevention efter experimentellt inducerade sår hos friska frivilliga. Studien bedrivs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och målet är att inkludera 24 försökspersoner. Behandling med ensereptide eller placebo sker vid ett enda tillfälle, i samband med det kirurgiska ingreppet, och försökspersonerna följs sedan under ca 13 veckor. Vid det sista klinikbesöket insamlas biopsier som sedan kommer att utvärderas med avancerade histologiska metoder under hösten 2022. Slutlig studierapport med resultat från studien väntas vintern 2022/2023.

”Jag är mycket glad att den första patienten rekryterats i PHSU05-studien” säger Professor Margit Mahlapuu, FoU chef för Promore Pharma. “Behovet att utveckla nya strategier och behandlingar som motverkar ärrbildning är mycket angeläget,” fortsatte hon

Bolagets ensereptide-program fokuseras för närvarande på prevention av ärr i huden i samband med kirurgi eller trauma, men det finns även potential att utveckla produkten för andra medicinska applikationer som prevention av sammanväxning efter hand- och ryggradskirurgi.

Ärr uppkommer efter praktiskt taget alla typer av skador i huden. Även om ärr många gånger kan betraktas som triviala, kan dock en stor andel av dessa vara vanställande och estetiskt besvärande, och de kan även skapa klåda, strävhet, sömnproblem, ångest, depression och inverka negativt på aktiviteter i det dagliga livet.

“Detta är ett viktigt delsteg i vårt långsiktiga mål att utveckla ett nytt produktkoncept för att förebygga uppkomsten av post-kirurgiska och post-traumatiska ärr på huden. Denna milstolpe ligger helt i linje med vår verksamhetsplan i ensereptide-projektet, trots utmaningarna med att bedriva kliniska prövningar under covid-19-pandemin”, säger Jonas Ekblom, vd för Promore Pharma.

Världsmarknaden för produkter avsedda för behandling av ärr, inklusive laserbehandling, ärr-revision och egenvårdsprodukter, uppgår till USD 25 miljarder med en årlig tillväxt om ca 10%, enligt oberoende bedömningar. Idag finns inga förskrivningsläkemedel för sårprevention.