Skip to content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PMD DEVICE SOLUTIONS AB (PUBL)

Aktieägarna i PMD Device Solutions AB (publ), org.nr 556639-6809 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 maj 2024,
 • dels anmäla sitt deltagande senast den 23 maj 2023 via e-post till investor.relations@pmd-solutions.com eller per post till Bolaget, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 140 55, 104 40 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 maj 2024, för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts av förvaltaren (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 23 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.pmd-solutions.com innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 2. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisorer
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
 5. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Det föreslås att ersättningen till styrelsen, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, ska vara 264 000 kronor till styrelseledamöterna Christer Ahlberg och Magnus Christensen och 316 800 kronor till styrelsens ordförande. Den totala ersättningen till styrelsen ska uppgå till högst 844 800 kronor.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av ledamöter till styrelsen och val av revisorer

För perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5), utan suppleanter.

Det föreslås att Myles Murray, Christer Ahlberg, Magnus Christensen och Anne Dorney omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Peter Donnelly föreslås för omval som styrelsens ordförande.

Styrelsen föreslår, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av auktoriserad revisor Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, som Bolagets revisor, med auktoriserad revisor Mats-Åke Andersson som revisorssuppleant.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och senast fram till nästa årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Nyemissioner av aktier, liksom emissioner av teckningsoptioner och konvertibler, får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra.

Emissioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får göras i den utsträckning som tillåts enligt gällande bolagsordning eller enligt annan bolagsordning som aktieägarna antar med erforderlig majoritet under perioden fram till nästa årsstämma.

Emissionen som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt. Emissionen som beslutas med stöd av bemyndigandet ska genomföras för att förse Bolaget med rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning i aktier.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3 av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet registrerade aktier i Bolaget
20 848 530 aktier, vilket motsvarar 20 848 530 röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.pmd-solutions.com. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________

April 2024
PMD Device Solutions AB (publ)
Styrelsen