Skip to content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PMD DEVICE SOLUTIONS AB (PUBL)

Aktieägarna i PMD Device Solution AB (publ), org.nr 556639–6809 (”PMD” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 april 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

Kallelse till extra bolagsstämma utfärdas på grund av styrelsens förslag på ny revisor.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 mars 2024,
 • dels senast den 26 mars 2024 anmäla sitt deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till sabrinaibrisevic@eversheds-sutherland.se eller per brev till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Att: Sabrina Ibrisevic, Box 14055, 104 40 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 26 mars 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.pmd-solutions.com) senast två veckor innan bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av revisor
 8. Fastställande av arvode åt revisor
 9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Val av revisor

Styrelsen föreslår att entlediga Per-Olov Strand, Finnhammars Revisionsbyrå AB, som revisor och utse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, auktoriserad revisor Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, till revisor i bolaget med auktoriserad revisor Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB, som revisorssuppleant.

Förslaget föranleds av att Bolaget genomfört ett omvänt förvärv varefter Bolaget ändrat namn från Promore Pharma AB (publ) till PMD Device Solutions AB (publ) och övertagit verksamheten som numera bedrivs i det helägda dotterbolaget PMD Device Solutions Sweden AB, org. nr 559305–4173, enligt pressmeddelande från den 29 december 2023.

Punkt 8 – Fastställande av arvode åt revisor

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.

Handlingar
Fullmaktsformulär kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast två veckor före bolagsstämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kallelsen och handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida och läggas fram på bolagsstämman.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 20 848 530. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Stockholm i mars 2024
PMD Device Solutions AB (publ)