Skip to content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROMORE PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Promore Pharma AB (publ), org.nr 556639-6809 (”Promore” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 december 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45. Kallelse till extra bolagsstämma utfärdas på grund av en begäran från aktieägaren Corespring New Technology AB
(”Aktieägaren”) som kontrollerar minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 december 2023,
  • dels senast den 21 december 2023 anmäla sitt deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till sabrinaibrisevic@eversheds-sutherland.se  eller per brev till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Att: Sabrina Ibrisevic, Box 14055, 104 40 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

 
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 21 december 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.promorepharma.com) senast två veckor innan bolagsstämman.
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av styrelsens avgåenderedovisning jämte revisionsberättelse avseende perioden 1 januari 2023 till 10 oktober 2023
8. Beslut om
a) fastställande av resultat-och balansräkning i styrelsens avgåenderedovisning
b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Framläggande av likvidatorns slutredovisning jämte revisionsberättelse avseende perioden 11 oktober 2023 till 30 november 2023
10. Beslut om
a) fastställande av resultat-och balansräkning i likvidatorns slutredovisning
b) ansvarsfrihet för likvidatorn
11. Beslut om upphörande av frivillig likvidation
12. Fastställande av arvode till styrelsen
13. Val av ny styrelse
14. Beslut om ändring av bolagsordningen (I)
15. Beslut om apportemission
16. Beslut om ändring av bolagsordningen (II)
17. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (III), b) riktad nyemission (utjämningsemission) och c) sammanläggning av aktier
18. Övervägande av frågan om Bolagets eget kapital har återställts
19. Beslut om ett särskilt emissionsbemyndigande
20. Beslut om bemyndigande för likvidatorn eller den nya styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
21. Stämmans avslutande