Skip to content

Kommuniké från årsstämman 2024 i PMD

Årsstämman i PMD Device Solutions AB (publ), 556639–6809 (”Bolaget”), ägde rum idag den 28 juni 2024. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2023 ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att ett styrelsearvode ska utgå med totalt 844 800 SEK, varav 316 800 kronor till styrelseordförande och 264 000 kronor vardera till styrelseledamöterna Christer Ahlberg och Magnus Christensen.

Det beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att omvälja Myles Murray, Christer Ahlberg, Magnus Christensen och Anne Dorney som ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades att välja Peter Donnelly som styrelseordförande.

Det beslutades vidare att, till slutet av nästa årsstämma, välja auktoriserad revisor Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, som Bolagets revisor, med auktoriserad revisor Mats-Åke Andersson som revisorssuppleant.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissioner av aktier, liksom emissioner av teckningsoptioner och konvertibler, får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Emissioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får göras i den utsträckning som tillåts enligt gällande bolagsordning eller enligt annan bolagsordning som aktieägarna antar med erforderlig majoritet under perioden fram till nästa årsstämma.

Emissionen som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt. Emissionen som beslutas med stöd av bemyndigandet ska genomföras för att förse Bolaget med rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning i aktier.