Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Promore Pharma AB den 27 maj 2021

Extra bolagsstämma i Promore Pharma AB, org.nr 556639–6809, hölls torsdagen den 27 maj 2021 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till den extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.promorepharma.com.

BESLUT OM ATT GODKÄNNA STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 7 maj 2021 om företrädesemission av högst 24 285 574 aktier (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 971 422,96 SEK.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • För varje (1) aktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen den 1 juni 2021 erhålls en teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
 • Teckningskursen uppgår till 2,00 SEK per nyemitterad aktie. Betalning ska ske kontant.
 • Genom Företrädesemissionen kommer Promore, vid full teckning, tillföras ca 48,6 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen är 3 – 17 juni 2021.
 • Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med, vid full teckning, 971 422,96 SEK, motsvarande en maximal utspädning om 24 285 574 aktier eller 40,0 procent.
 • I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter. I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska tilldelning ske genom lottning.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser, förbindelser om teckning via övertagna teckningsrätter och emissionsgarantier motsvarande Företrädesemissionens fulla belopp. Teckningsförbindelserna uppgår till ca 22,2 MSEK, motsvarande ca 45,7 procent av Företrädesemissionen, förbindelser om att teckna via övertagna teckningsrätter uppgår till ca 8,8 MSEK, motsvarande ca 18,1 procent av Företrädesemissionen, och resterande andel omfattas av emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa långsiktiga investerare.

Tidplan för Företrädesemissionen
Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras:

 • 1 juni – avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
 • 2 juni – offentliggörande av prospektet
 • 3 – 14 juni – handel med teckningsrätter
 • 3 – 17 – teckningsperiod
 • 22 juni – beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospekt
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om bolaget kommer att redovisas i det prospekt som planeras publiceras omkring den 2 juni 2021.

Rådgivare
Bolaget har i samband med Företrädesemissionen utsett Erik Penser Bank till finansiell rådgivare samt Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Promore Pharma AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Promore Pharma AB kommer endast att ske genom det prospekt som Promore Pharma AB kommer att offentliggöra.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Promore Pharma AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.