Skip to content

Kommuniké från PMD Device Solutions AB:s extra bolagsstämma den 3 april 2024

PMD Device Solutions AB (publ), höll under onsdagen den 3 april 2024 en extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Val av ny revisor

Det beslutades att utse HLB Auditoriet AB som ny revisor och Martin Gustafsson som ny huvudansvarig revisor med Mats-Åke Andersson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av arvode åt revisor

Stämman beslutade om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Information om PMDS

PMDS utvecklar och säljer medicinska produkter för andningsövervakning. Huvudprodukten är RespiraSense™, en lösning som används för övervakning av andningsfrekvens för att tidigt upptäcka försämring av patientens allmäntillstånd och för att undvika andningssvikt och negativa patientresultat. RespiraSense™ är, enligt PMDS:s kännedom, världens enda kontinuerliga, rörelsetoleranta andningsfrekvensmonitor som levererar klassledande tillförlitlighet vid mätning av andningsfrekvens. PMD erhöll FDA-godkännande för RespiraSense™ under 2022. RespiraSense™ är en ny teknologi och används idag på 25 sjukhus i Storbritannien och Irland. PMDS strävar efter att fortsätta öka sin marknadsandel i Storbritannien, med Tyskland och USA som efterföljande marknader med initiala marknadstillträdesaktiviteter.

För mer information – vänligen kontakta

Myles Murray, VD

Tel: +353 86 887 4994

E-post: myles@pmd-solutions.com & allmänna frågor till investor.relations@pmd-solutions.com 

Bolagets Certified Adviser är Redeye.