Skip to content

Kommuniké från Promore Pharma AB:s årsstämma den 27 maj 2021

Promore Pharma AB, org.nr 556639–6809, höll under torsdagen den 27 maj 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.promorepharma.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att tillgängliga vinstmedel om 30 542 480 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade om omval av Marianne Dicander Alexandersson, Satyendra Kumar, Göran Linder, Göran Pettersson och Kerstin Valinder Strinnholm och nyval av Hans-Peter Ostler till styrelseledamöter. Stämman omvalde Göran Pettersson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB till revisor.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma ett styrelsearvode ska utgå om totalt 1 000 000 kronor, varav 250 000 kronor utgår till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Antalet aktier som ska kunna emitteras, antalet aktier som konvertibler ska berättiga till respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier ska sammanlagt uppgå till högst 7 285 672 nya aktier, motsvarande en utspädning om cirka 20 procent.

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.