Skip to content

Kommuniké från Promore Pharma AB:s extra bolagsstämma den 29 december 2023

Promore Pharma AB, under namnbyte till PMD Device Solutions AB (”Bolaget”), höll under fredagen den 29 december 2023 en extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, http://www.promorepharma.com.

Beslut om upphörande av frivillig likvidation

Stämman beslutade, i samband med beslutet om ett omvänt förvärv av PMD Device Solutions AB och då grund för frivillig likvidation inte längre föreligger, att den frivilliga likvidationen ska upphöra och Bolagets verksamhet återupptas.

Beslut om apportemission Stämman beslutade om en nyemission riktad till aktieägarna i PMD Device Solutions AB, org. nr 559305–4173, med betalning i form av samtliga aktier i PMD Device Solutions AB. Således beslutades det om ett omvänt förvärv genom vilket Bolagets aktiekapital ökas med högst 102 978 477,16 SEK genom nyemission av högst 2 574 461 929 aktier på de villkor som anges i kallelsen.

Val av ny styrelse
Det beslutades att välja Magnus Christensen, Christer Ahlberg, Anne Dorney and Myles Murray som styrelseledamöter och Peter Donnelly som styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn, verksamhetsföremål, styrelse, styrelsens säte och gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i enlighet med förslagen i kallelsen.

Sammanläggning av aktier
Stämman beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid 128 befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie. Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska till inte mer än 20 587 314 aktier. Sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,04 SEK till cirka 5,1 SEK.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med registrering av beslutet hos Bolagsverket till och med den 15 januari 2024 besluta att emittera nya aktier på samma villkor som tillämpas i den riktade emission av aktier som genomförs i PMD Device Solutions AB inför det omvända förvärvet och apportemissionen som offentliggjordes genom pressmeddelande den 29 november 2023 med rubriken ”Promore Pharma AB avser att genomföra ett omvänt förvärv av PMD Device Solutions AB”. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska kunna tillgodose ytterligare intresse för deltagande i en kapitalanskaffning även efter genomförandet av det omvända förvärvet. Bemyndigandet får nyttjas för en eller flera emissioner som sammanlagt motsvarar högst 11,5 miljoner kronor.

Information om PMD
PMD utvecklar och säljer medicinska produkter för andningsövervakning. Huvudprodukten är RespiraSense™, en lösning som används för övervakning av andningsfrekvens för att tidigt upptäcka försämring av patientens allmäntillstånd och för att undvika andningssvikt och negativa patientresultat. RespiraSense™ är, enligt PMD:s kännedom, världens enda kontinuerliga, rörelsetoleranta andningsfrekvensmonitor som levererar klassledande tillförlitlighet vid mätning av andningsfrekvens. PMD erhöll FDA-godkännande för RespiraSense™ under 2022. RespiraSense™ är en ny teknologi och används idag på 25 sjukhus i Storbritannien och Irland. PMD strävar efter att fortsätta öka sin marknadsandel i Storbritannien, med Tyskland och USA som efterföljande marknader med initiala marknadstillträdesaktiviteter.