Skip to content

Kommuniké från Promore Pharma AB:s extra bolagsstämma den 5 oktober 2023

Promore Pharma AB höll under torsdagen den 5 oktober 2023 en extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
 
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman och det fullständiga förslaget som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.promorepharma.com.
 
Beslut om frivillig likvidation
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 3 § aktiebolagslagen. Styrelsen har gjort bedömningen att det inte finns något alternativ till likvidation.

Till likvidator föreslås advokat Lars-Henrik Andersson, Cirio Advokatbyrå AB. Beslutet om likvidation föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att den eventuella utskiftningen till aktieägarna i samband med likvidationen kommer att uppgå till cirka 0 – 10 miljoner kronor. Skifte, i den mån det blir aktuellt, beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut eller senast i samband med framläggande av likvidatorns slutredovisning.