Skip to content

Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 16 maj 2018

STOCKHOLM, 16 maj, 2018 – Promore Pharma AB höll under onsdagen den 16 maj 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.promorepharma.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de tillgängliga vinstmedlen om 70 079 540 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra Kumar, Göran Linder och Göran Pettersson. Stämman omvalde Göran Pettersson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde Ola Spinnars till revisor och Jonas Forsberg till revisorssuppleant.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma ett oförändrat styrelsearvode ska utgå om totalt 700 000 kronor, varav 250 000 kronor utgår till styrelsens ordförande,150 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter och 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som är anställda av stora aktieägare i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedels­kandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.