Skip to content

Kommuniké från Promore Pharmas extra bolagsstämma den 22 oktober 2019

STOCKHOLM, 22 oktober, 2019 – Promore Pharma AB höll under tisdagen den 22 oktober 2019 extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 4 oktober 2019 om företrädesemission av högst 20 235 090 aktier. Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 809 403,60 kronor.

Den som på avstämningsdagen den 6 november 2019 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen till teckningskursen 3,71 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Om samtliga aktier tecknas erhåller bolaget 75 072 183,90 kronor före transaktionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 13 november 2019 till och med den 28 november 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 13 november 2019 till och med den 28 november 2019.

Handel med teckningsrätter kommer att ske under tiden från och med den 13 november 2019 till och med den 26 november 2019. Handel i BTA (Betalda Tecknade Aktier) kommer att ske under tiden från och med den 13 november 2019 fram till dess att emissionen har registrerats vid Bolagsverket. Ett pressmeddelande om sista dag för handel i BTA kommer att publiceras i god tid före sista handelsdagen.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl 15.30.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.  

Tel: [+46] 8 121 576 90 

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.