Skip to content

Nyemission tillför Promore Pharma 76 MSEK inför notering

Planerad första handelsdag på Nasdaq First North är den 3 juli 2017

Promore Pharma AB (publ) (”Bolaget”) genomförde i juni 2017 en emission inför den aviserade noteringen på Nasdaq First North. Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 76 MSEK före avdrag av emissionskostnader om cirka 11 MSEK. Dessa medel ska främst användas för att påbörja Bolagets fas-III program för PXL01 i Europa, Indien och Nordamerika, samt en fas II-studie av LL-37. Dessa forsknings- och utvecklingsinitiativ genomförs i samarbete med Bolagets strategiska partner, PharmaResearch Products Ltd. Bolaget får genom denna emission cirka 800 nya aktieägare. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 26 juni 2017.  

Första dag för handel med aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North beräknas bli den 3 juli 2017.

Likviden från emissionen är i huvudsak avsedd att finansiera kliniska fas II- och fas III-studier med Bolagets ledande läkemedelskandidater PXL01 och LL-37 och utveckla dem till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) med användning för breda tillämpningar inom bioaktiv sårvård.

Jonas Ekblom, VD Promore Pharma AB (publ):

”Jag vill passa på att välkomna alla våra nya aktieägare till denna nya fas i Bolagets utveckling där vi arbetar för att göra två nya läkemedel tillgängliga på en marknad med stora medicinska behov. Vi har nu det kapital som krävs för att påbörja vårt globala fas III-program avseende PXL01 och även en fas IIb-studie avseende LL-37.Tillsammans med våra nya aktieägare ser jag och Bolaget fram emot en spännande resa där vi har som målsättning att kunna ta vårt ledande projekt hela vägen till marknaden. ”

Teckning och tilldelning

Emissionen tecknades till cirka 41MSEK inklusive teckningsförbindelser. Därutöver tecknades 46 % av emissionen enligt ingångna garantiavtal, motsvarande cirka 35 MSEK, vilket innebär att totalt 3 261 780 aktier och 6 523 560 teckningsoptioner emitteras.

Huvudägarna Rosetta Capital IV S.a.r.L., Midroc New Technology AB och PharmaResearch Products Ltd. investerade tillsammans totalt cirka 26 MSEK i denna emission av units.

Tilldelningsbeslut har fattats av styrelsen och avräkningsnotor utan företrädesrätt planeras sändas ut idag den 26 juni 2017, med likviddag den 29 juni 2017. Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i prospektet.

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 20 235 090 och cirka 800 nya aktieägare kommer att registreras i Bolaget. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 809 403,60 SEK. Härutöver finns 6 523 560 teckningsoptioner, vilka kommer att noteras samtidigt som aktierna på Nasdaq First North samt ytterligare teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 1 910 310 aktier. Dessa teckningsoptioner innehas av PharmaResearch Products Ltd, Technomark Group USA LLC och Kentron Biotechnology Pvt. Ltd., samtliga partners till Bolaget avseende utvecklingen av PXL01 och motsvarar en utspädning om 8,6%.

Villkor för teckningsoptioner

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för tre (3) teckningsoptioner teckna en (1) aktie i Promore Pharma till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 21 – 31 januari 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 23,30 SEK per aktie eller överstiga 46,60 SEK per aktie. Teckning kan ske under perioden 4 – 22 februari 2019.

Rådgivare och Certified Adviser

Redeye AB har agerat som finansiell rådgivare, Aktieinvest FK AB tjänstgjorde som emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå var legal rådgivare i samband med emissionen. Redeye AB är Bolagets Certified Adviser.

Selling agents

Nordnet och Avanza agerade Selling Agents i emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Ekblom, VD Promore Pharma AB
Tel: 073-677 75 40 / +1 714 369 0478
E-post: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO Promore Pharma AB
Tel: 070-855 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juni 2017 kl. 16.45 CET.

Om Promore Pharma

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Rosetta Capital IV Sarl, Midroc New Technology AB och PharmaResearch Products Ltd är Bolagets största aktieägare.

Om PXL01

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein som är en del av immunförsvaret, med flera verkningsmekanismer. Utvecklingen av PXL01 fokuserar initialt på att förebygga postoperativa adherenser (permanenta sammanväxningar av vävnader som normalt ska vara åtskilda) efter böjsenskirurgi. I den fas II-studie som tidigare genomförts i flera länder i EU visade PXL01 god effektivitet och säkerhet och potential att kunna minska antalet korrigerande ingrepp.

Om LL-37

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid som stimulerar flera sårläkningsprocesser. I den fas IIa-studie som Bolaget tidigare genomfört visade LL-37 god effekt vid läkning av kroniska sår. Behandling med LL-37 skulle kunna kombineras med den befintliga sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller potentiellt av patienten själv. 

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om försäljning av värdepapper.

Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i gällande lydelse (“Securities Act”), och får följaktligen inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller utan tillämpning av undantag från registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige och Norge, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Promore Pharma anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda faktorer och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan ändras utan att det meddelas.