Skip to content

PharmaResearch Products Ltd utnyttjar köpoption i Promore Pharma

STOCKHOLM, 17 december 2018 — Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att bolagets partner och den tredje störste ägaren PharmaResearch Products Ltd (PRP) har valt att utnyttja den option som de övriga huvudägarna Midroc New Technology AB (Midroc) och Rosetta Capital IV Sarl (Rosetta) ställde ut i maj 2017. Transaktionen äger rum utanför aktiemarknaden.

PRP har valt att utnyttja den option som de övriga huvudägarna Midroc och Rosetta ställde ut i maj 2017.

Enligt ett avtal ingånget mellan Midroc, Rosetta och PRP i mars 2016 skulle PRP genomföra och finansiera en klinisk fas IIb studie i Sydkorea med LL-37 på patienter med venösa bensår. Detta avtal ändrades genom ett tilläggsavtal i maj 2017 där parterna kom överens om att PRP, istället för investeringen avseende LL-37, skulle investera i Promore Pharmas nyemission i samband med listningen på Nasdaq First North. Då investeringen i LL-37 hade inneburit att PRP erhållit teckningsoptioner motsvarande 1 363 635 aktier gav Midroc och Rosetta PRP en option att förvärva 548 184 aktier i Promore Pharma av Midroc och Rosetta så att PRP:s aktier, efter påkallandet av optionen tillsammans med det antal aktier PRP tecknat i nyemissionen uppgick till 1 363 635 aktier. Teckningspriset för aktierna i optionsavtalet uppgår till kvotvärdet för aktierna. Transaktionen äger rum utanför aktiemarknaden.

Efter transaktionen äger Midroc-koncernen 6 813 219 aktier, Rosetta 6 291 592 aktier och PRP 4 772 715 aktier i Promore Pharma.

För ytterligare information, kontakta

Jonas Ekblom, VD

Phone: [+46] 736 777 540

Email: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Phone: [+46] 708 55 38 05

Email: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North.