Skip to content

PMD genomför en riktad nyemission för att öka den tidigare genomförda kapitalanskaffningen

Styrelsen för PMD Device Solutions AB ("PMD" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 29 december 2023, beslutat om en riktad nyemission av högst 261 216 nya aktier ("Nyemissionen"). Nyemissionen genomförs för att tillgodose ytterligare intresse för deltagande i den kapitalanskaffning som genomfördes i PMD Device Solutions Sweden AB (tidigare PMD Device Solutions AB) i december 2023 inför det omvända förvärvet mellan Bolaget och PMD-koncernen ("Tidigare Nyemissionen").

Styrelsen för PMD har idag beslutat om nyemission av 261 216 nya aktier. Nyemissionen genomförs i enlighet med det särskilda bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 29 december 2023, enligt vilket styrelsen bemyndigades att besluta om en ytterligare kapitalökning på motsvarande villkor som i den Tidigare Nyemissionen, i syfte att tillgodose ytterligare intresse för deltagande och öka kapitalanskaffningen. Nyemissionen riktades till BSJ i Halmstad AB, Nitator Förvaltning AB, Ingvar Andersson, Mattias Hedwall, Ian Dorney och Amy Dorney. Nyemissionen genomfördes till en teckningskurs om 7,63 SEK per aktie, motsvarande den teckningskurs som tillämpades i den Tidigare Nyemissionen, omräknad efter beslutet om sammanläggning av aktier (1:128) som fattades av den extra bolagsstämman den 29 december 2023. Genom den Riktade Emissionen tillförs PMD cirka 1 993 000 kronor före transaktionskostnader. Syftet med den Riktade Emissionen är att öka den Tidigare Emissionen, som genomfördes för att säkerställa ytterligare rörelsekapital för att öka marknadsandelen i Storbritannien och för att genomföra marknadstillträdesaktiviteter i Tyskland och USA.

Inför beslutet om den Tidigare Nyemissionen samt den Riktade Nyemissionen har styrelsen utrett förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. Efter noggrant övervägande och en samlad bedömning har styrelsen dock kommit fram till att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. En företrädesemission skulle, enligt styrelsens bedömning, vara betydligt mer kostsam för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra. Möjligheten att utöka aktieägarbasen med nya investerare som är intresserade av Bolagets utveckling stärker ytterligare förutsättningarna för stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts i enlighet med det särskilda bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 29 december 2023 och motsvarar den teckningskurs som tillämpades i den Föregående Nyemissionen, vilken fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande och marknadssondering utförd av Redeye AB, omräknad efter beslutet om sammanläggning av aktier (1:128) som fattades av den extra bolagsstämman den 29 december 2023. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Genom Nyemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget från 105 407 047,68 SEK med 1 337 425,92 SEK till 106 744 473,6och antalet aktier ökar från 20 587 314 aktier med 261 216 aktier till 20 848 530 aktier, beräknat efter den sammanläggning (1:128) som beslutades av den extra bolagsstämman den 29 december 2023 och medför en utspädningen för befintliga aktieägare med cirka 1,25 procent.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare till PMD i samband med Nyemissionen och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till PMD i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
________________________________________
Myles Murray, VD

Tfn: +353 86 887 4994

E-post: myles@pmd-solutions.com & för allmänna frågor investor.relations@pmd-solutions.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye.