Skip to content

PMD informerar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier och om förfarandet för sammanläggningen

Vid PMD Device Solution AB:s bolagsstämma den 29 januari 2023 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av aktier (omvänd split) i förhållande 1:128 varigenom 128 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Med bemyndigande från bolagsstämman den 29 december 2023 har styrelsen idag fastställt avstämningsdag för sammanläggningen av aktier till 1 februari 2024.

Aktieägaren Corespring New Technology AB har åtagit sig att vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 128. Vid sammanläggningen kommer således samtliga aktieägare att inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte att finnas några överskjutande aktier (s.k. fraktioner). Corespring New Technoloy AB har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 128. Sammanläggningen och utjämningsemissionen innebär att Bolagets antal aktier minskar till 20 587 314 och att aktiens kvotvärde ökar från 0,04 SEK till cirka 5,1 SEK.