Skip to content

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2019

Perioden april – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,7 (0) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -7,4 (10,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-9.8) MSEK motsvarande SEK -0,36 (-0,48) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,9 (-8,6) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 19,7 (46,0) MSEK

Perioden januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,2 (0,1) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -12,9 (-18,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,8 (-17,7) MSEK motsvarande SEK -0,63 (-0,88) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,3 (-17,1) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – juni

 • Fas III-prövning med PXL01 modifieras och antalet kliniker i studien utökas
 • Kerstin Valinder Strinnholm valdes som styrelseledamot
 • Hälften av patienterna har rekryterats i HEAL LL-37

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Patent beviljat för LL-37 i Japan

VD har ordet

Det första halvåret har präglats av fortsatt arbete för att utveckla bolagets innovativa projekt inom två behandlingsområden som båda har betydande medicinska behov eftersom behandlingsalternativen är mindre effektiva eller helt saknas. Den kliniska prövningen HEAL LL-37 fortskrider helt i linje med vår verksamhetsplan och vi har gjort framsteg i vårt fortsatta arbete med att säkerställa tillverkningen av PXL01.

Båda våra projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk fas och det projekt som kommit längst är PXL01-programmet där vi förbereder en klinisk fas III-studie (PHSU03). Vi avser att förebygga adherenser, permanenta och ogynnsamma sammanväxningar, efter kirurgisk senreparation. I november 2018 fick det kliniska studieprotokollet för PHSU03 godkännande av den indiska läkemedelsmyndigheten (Drug Controller General of India, DGCI). Det som återstår att göra innan vi kan påbörja rekrytering av patienter till PHSU03 är att färdigställa produktionskedjan för försöksläkemedel och att ansöka och få godkännande från de nationella myndigheterna i de europeiska länder där studien också kommer att genomföras. Vi är mycket nöjda med resultatet av det möte som vi och en av våra leverantörer hade med Läkemedelsverket i Sverige i maj, i en s.k. industriell dialog. Som ett resultat av detta möte har flera osäkerheter kunnat elimineras och vi är övertygade om att vi ska kunna genomföra tillverkningen av försöksprodukt i enlighet med en mer definitiv tidsplan, som syftar till att patientrekryteringen till PHSU03 kan inledas under första halvåret 2020.

När det gäller vårt andra projekt, LL-37 för behandling av venösa bensår, fortskrider den kliniska fas IIb-studien HEAL som startades under tredje kvartalet 2018 enligt plan. Vi fortsätter att inkludera patienter i Sverige och Polen. Målet är att cirka 120 patienter ska slutföra det kliniska studieprotokollet. Under juni månad hade ungefär hälften patienterna rekryterats. Med bibehållen hastighet i rekrytering bör samtliga patienter vara inkluderade och randomiserade i början av 2020 och vi förväntar oss att de slutliga resultaten från studien kan vara sammanställda senare under 2020.

Under det andra kvartalet hade vi även vår årsstämma. Det är glädjande att den tidigare styrelsen återvaldes men också att Kerstin Valinder Strinnholm tillkom som oberoende styrelseledamot. Kerstin Valinder har mer än 30 års erfarenhet av strategisk planering och affärsutveckling inom läkemedelsbranschen. Detta ger oss ytterligare bredd och erfarenhet då vi successivt närmar oss möjligheter till att ingå strategiska partnerskap och utlicensieringsaffärer. Styrelsen i Promore Pharma utvärderar kontinuerligt alternativ för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering. För detta ändamål, och för att även utreda olika strategiska alternativ, har bolaget anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare.

Jag känner att den nuvarande styrelsen och bolagets ledning har utvecklats till ett starkt och dynamiskt team med ambitionen att positionera bolaget som pionjär inom behandling av sår och förebyggande av ärr och adherenser. Avslutningsvis vill jag säga att jag är övertygad om att bolaget har adekvata strategiska mål för att fortsätta bygga värden som resulterar i en god utväxling för dess aktieägare.

Solna, 28 augusti 2019
Jonas Ekblom
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD
Tel: [+46] 736 777 540
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO
Tel: [+46] 708 55 38 05
E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti kl. 14.00 CET.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.
Tel: [+46] 8 121 576 90
E-mail: Certifiedadviser@redeye.se