Skip to content

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2020

Perioden april – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0,7) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -6,7 (-7,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,5 (-7,3) MSEK motsvarande SEK -0,18 (-0,36) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 (-6,9) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 39,9 (19,7) MSEK

Perioden januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (1,2) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -14,0 (-12,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13,6 (-12,8) MSEK motsvarande SEK -0,37 (-0,63) per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,0 (-11,3) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – juni

 • Målsättningen att inkludera ca 120 behandlade patienter i den kliniska fas IIb-studien HEAL LL-37 med ropocamptide uppnådd
 • Bolagets CFO lämnar sin tjänst under 2020
 • Långsiktigt incitamentsprogram godkändes av den ordinarie årsstämman
 • Erik Magnusson utsedd till CFO

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Patent beviljat för ropocamptide i USA

VD har ordet

Det första halvåret 2020 har varit fylld av aktiviteter som dessbättre inte har påverkats märkbart negativt av den pågående covid-19-pandemin. I kontrast till många bolag i vår sektor som erfarit störningar i sina kliniska utvecklingsprogram, har vi haft förmånen att kunna följa vår verksamhetsplan.

Våra viktigaste framsteg har vi gjort i vårt projekt med ropocamptide som avser en ny behandling av venösa bensår, den vanligaste typen av kroniska sår. Det är mycket glädjande att konstatera att rekryteringen och behandlingsperioden för försökspersonerna i vår kliniska prövning (HEAL LL-37) avseende ropocamptide kunde slutföras, trots den rådande covid-19- pandemin, och vi uppnådde tidigare i år målet att slutbehandla cirka 120 patienter i enlighet med studieprotokollet. All data i vår studiedatabas är nu kontrollerad och verifierad. Vi kunde därför förklara databasen ren (clean file) i juli månad, vilket gör att vi nu påbörjat databearbetningen. Detta är ett mycket omfattande analysarbete som kommer att resultera i att tolererbarhet, säkerhet och effektivitet kan jämföras mellan olika behandlingsgrupper. Vi förväntar oss kunna presentera slutliga data från studien under det fjärde kvartalet i år. Så här långt noterar vi att den tekniska kvaliteten i projektet, med avseende på följsamhet av studieprotokollet, är mycket god.

Om analysen av data från den pågående kliniska studien visar på en tydlig behandlingseffekt av ropocamptide jämfört med placebo, gör vi bedömningen att vi har mycket goda möjligheter att skapa stora värden för våra aktieägare, då vi adresserar ett stort medicinskt behov, och en enorm marknad. Uppskattningar visar att sjukvårdskostnaderna för att behandla ett enda kroniskt sår ofta överstiger 10 000 USD. Enbart i USA uppskattas de aggregerade sjukvårdskostnaderna för patienter med kroniska sår överstiga 25 miljarder USD årligen. I Skandinavien beräknas kroniska sår stå för upp till fyra procent av den totala samhällskostnaden för sjukvård. Vår målsättning är att utveckla ropocamptide mot en behandling som kan bidra till såväl förbättrade behandlingsresultat som sjukvårdsekonomiska fördelar i framtiden.

I ensereptide-projektet fortsätter planeringsarbetet för att möjliggöra att patientrekryteringen till vår fas III-studie, PHSU03, kan påbörjas så snart finansieringen av hela studien är säkrad. Ensereptide är en terapeutisk peptid som avser att förhindra uppkomsten av ogynnsamma sammanväxningar efter kirurgi, i första hand vid reparation av skadade senor i handen.

Vi meddelade tidigare i år att vi inte drabbats av några omfattande direkta effekter av den pågående covid-19-pandemien och den uppfattningen kvarstår. Fortfarande är det svårt att bedöma konsekvenserna av krisen, men en sak experter inom olika funktioner verkar vara överens om är det kommer att ta lång tid att nå en normalisering. Därvid uppstår ett stort antal osäkerheter inom så gott som alla samhällssektorer. För oss som bolag, kan det exempelvis innebära försenade interaktioner med myndigheter, begränsningar i våra kontakter med vårdinstitutioner, kapacitetsbegränsningar hos underleverantörer, förändrade prioriteringar hos andra bolag som kan ha potentiellt intresse för att ingå licensavtal och strategiska allianser,samt osäkerheter på kapitalmarknaderna som kan ha implikationer för kommande kapitalanskaffningar. Våra övergripande planer har inte påverkats på ett påtagligt sätt, men vi fortsätter givetvis att arbeta kontinuerligt med att förstå hur vår situation kan komma att påverkas. Jag vill även betona att vi ständigt ser över hur vi kan reducera våra kostnader för att möjliggöra en förlängning av tidshorisonten för vår nuvarande kassa, utöver vad vi ursprungligen planerat för. På det sättet hoppas vi skapa ökad flexibilitet för en framtida finansiering.

Jag vill också passa på att välkomna vår nya CFO Erik Magnusson som ansluter till bolaget denna månad. Erik har omfattande erfarenhet från kapitalmarknaderna och life science-sektorn och jag ser mycket fram emot det framtida samarbetet. Jag vill också passa på att rikta ett hjärtligt tack till Jenni Björnulfson, som lämnar oss, för hennes viktiga bidrag i bolagets ledningsgrupp. Jag önskar henne lycka till i hennes nya professionella utmaningar.

Nu ser jag med spänning fram emot resultat från vår kliniska prövning HEAL LL-37, som vi hoppas kunna offentliggöra i slutet av året. Jag och mina medarbetare är övertygade om att våra framtida resultat kommer att gynna både aktieägare och patienter.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig via nedanstående länk: https://www.promorepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/