Skip to content

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
  •  Periodens rörelseresultat uppgick till -7,9 (-3,2) MSEK
  •  Resultatet efter skatt uppgick till -7.9 (-3,3) MSEK motsvarande SEK -0,39 (-0,24) per aktie
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8.5 (-2,8) MSEK
  •  Likvida medel uppgick till 54,4 (3,8) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – mars

  •  Cellastra Incs option att erhålla en licens för kommersialisering av PXL01 i Nordamerika löpte ut.
  •  Bolaget återfick tillverkningsrättigheterna för PXL01

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  •  Utlicensieringsavtal avseende PXL01 tecknades med PRP innebärandes att PharmaResearch Products Ltd finansierar utvecklingen av ett läkemedel för att förebygga fibroser vid ryggradskirurgi

VD har ordet

Promore Pharmas projektportfölj består av terapeutiska peptider, var och en med ett betydande medicinskt värde i ett stort antal olika indikationer för den bioaktiva sårvårdsmarknaden. Dessa läkemedel är ämnade för lokal behandling vilket gör att risken för allvarliga biverkningar är låg i jämförelse med andra läkemedelskategorier. Vi arbetar med att positionera bolaget som pionjär inom behandling av sår och förebyggande av ärr och adherenser och vi bedömer att den aggregerade marknadspotentialen för Promore Pharmas produktkandidater uppgår till mer än 1 miljard USD årligen, om möjligheter till indikationsbreddning, som till exempel diskbråck, ärrbildning på hud och postkirurgiska adherenser efter andra minimalt invasiva kirurgiska ingrepp inkluderas. Vi ser en rad potentiella tillämpningar för PXL01. Promore Pharma har begränsade resurser och vi anser därför att investeringar i vår teknologi och våra produkter från strategiska och kompetenta partners är en attraktiv möjlighet för oss att bredda användningen av vår teknologibas. På det sättet kan vi ta fler produkter till marknad och därigenom höja värdet på vår verksamhet. I det sammanhanget är det utlicensieringsavtal vi nyligen tecknade med PharmaResearch Products Ltd (PRP) avseende ryggradskirurgi särskilt glädjande och i linje med vår strategi. Avtalet innebär att PRP kommer att fullt ut finansiera utvecklingen av PXL01 för att förebygga fibroser efter kirurgisk behandling av diskbråck (degenerative disc disorder, DDD). Avtalet ger Promore Pharma en andel i eventuella milstolpsbetalningar till PRP och en tvåsiffrig royaltyersättning från den globala försäljningen av produkten. Som en del i det ursprungliga avtalet mellan våra företag från mars 2016 fick PRP rätten att utveckla och kommersialisera en medicinskteknisk produkt för ryggradskirurgi för vissa asiatiska marknader och genom det nya avtalet utvidgar vi vår strategiska allians.

Det första kvartalet har präglats av fortsatt förberedande arbete för våra två kliniska prövningsprogram; PHSU03, en fas III-studie med PXL01 för förebyggande av adherenser vid sen- och nervreparation i handen och HEAL LL-37, en fas II-studie med LL-37 för behandling av venösa bensår. Vår målsättning är att påbörja båda dessa internationella kliniska studier under innevarande år. Ett viktigt fokusområde har varit att detaljplanera och genomföra viktiga steg av tillverkning av försöks­produkter för båda dessa kliniska prövningar. Tillverkningen av bolagets försöksläkemedel genomförs av ett multinationellt nätverk av externa produkt- och service-leverantörer. Ett annat viktigt fokusområde har varit – och är – arbetet med att identifiera kliniker runtom i Europa som på ett optimalt kan bidra till att rekrytera patienter till dessa båda kliniska prövningar.

Vid en analys av omvärlden och av bolagets konkurrenssituation visar intresset för bioaktiv sårvård kontinuerligt ökar. Utvecklingen av nya sårvårdsprodukter sker tvärvetenskapligt och nya produkter utvecklas inom flera olika kategorier – som förskrivaningsläkemedel, medicintekniska produkter och så kallade OTC-produkter. Antalet patent som årligen inlämnas inom sårvårdsområdet har ständigt ökat under de senaste tio åren. Vi får kontinuerligt förslag på strategiska samarbeten och förfrågningar om ytterligare tillämpningar av våra produkter. Jag tolkar detta som ett starkt tecken på att intresset för Promore Pharma ökar då vi bedriver läkemedelsutveckling för sjukdomstillstånd som idag saknar effektiva behandlingar. Vår styrelse och ledning är fast beslutna att bygga Promore Pharma med smarta partnerskap för att bli ett tongivande bioteknikbolag inom bioaktiv sårvård. Vi är övertygade om att detta på medellång sikt kommer att resultera i en påtaglig värdeexpansion.

Solna 16 maj 2018

Jonas Ekblom
VD

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 14.30 CET.