Skip to content

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0,1) MSEK
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -5.5 (-7.9) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5.5 (-7.9) MSEK motsvarande SEK -0,27 (-0,39) per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,4 (-8,5) MSEK
  • Likvida medel uppgick till 26,6 (54,4) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – mars

  • Fas III-prövning med PXL01 modifieras och antalet kliniker i studien utökas

VD har ordet

Promore Pharmas viktigaste uppgift är att utveckla nya produkter som avser att förbättra livskvaliteten för patienter med svårbehandlade sår och olika typer av ärrbildning, främst till följd av kirurgi. Vi fortsätter att utveckla företagets innovativa projekt inom två behandlingsområden, som båda har betydande medicinska behov eftersom behandlingsalternativen är svaga eller helt saknas. Projekten fortskrider i linje med vår verksamhetsplan.

Båda våra projekt är i sen klinisk fas och det projekt som kommit längst är PXL01-programmet. Vi förbereder en klinisk fas III-studie (PHSU03) med PXL01 där vi avser att förebygga adherenser, permanenta och ogynnsamma sammanväxningar, efter kirurgisk senreparation. I november 2018 fick det kliniska studieprotokollet för PHSU03 godkännande av den indiska läkemedelsmyndigheten (Drug Controller General of India, DGCI). Det som återstår att göra innan vi kan påbörja att rekrytera patienter till PHSU03 är att färdigställa produktionskedjan för produktion av försöksläkemedel och att ansöka och få godkännande från de nationella myndigheterna i de europeiska länder där studien också kommer att genomföras.

När det gäller vårt andra utvecklings-projekt, LL-37 för behandling av venösa bensår, fortskrider den kliniska fas IIb-studien HEAL, som startades under tredje kvartalet 2018, på ett tillfredsställande sätt. Vi fortsätter att inkludera patienter i Sverige och Polen för studien, med målsättningen att cirka 120 patienter ska slutföra det kliniska studieprotokollet. Slutliga resultat efter avslutad studie med tre månaders behandling förväntas vara tillgängliga under 2020. Primärt utvärderingskriterium är andel komplett läkta sår, vilket är vad läkemedels-myndigheter efterfrågar också i konfirmerande kommande studier för att erhålla ett marknadsgodkännande. Med ett framgångsrikt studieresultat hoppas vi kunna utlicensiera LL-37 till ett större läkemedelsbolag med rätt förutsättningar att genomföra fas III-studier och att driva lanseringen av en framtida produkt på den globala marknaden.

Jag är nöjd med hur projektportföljen har utvecklats under kvartalet och att Promore Pharma fortsatte att göra framsteg i linje med vår verksamhetsplan. Promore Pharma är väl positionerat för att fortsätta att driva projekten framåt och att på sikt inleda nya potentiella värdeskapande samarbeten i enlighet med bolagets strategi.

Sammanfattningsvis vill jag tacka alla som har bidragit till ett framgångsrikt första kvartal för verksamhetsåret 2019.

Solna 21 maj 2019

Jonas Ekblom
VD

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD
Tel: [+1] 714 369 0478
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO
Tel: [+46] 708 55 38 05
E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 13.00 CET.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.
Tel: [+46] 8 121 576 90
E-mail: Certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North