Skip to content

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0,5) MSEK
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -7,3 (-5,5) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 (-5,5) MSEK motsvarande SEK -0,19 (-0,27) per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,0 (-4,4) MSEK
  • Likvida medel uppgick till 45,9 (26,6) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – mars

  • Målsättningen att inkludera ca 120 behandlade patienter i den kliniska fas IIb-studien HEAL LL-37 med ropocamptide uppnådd

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Bolagets CFO lämnar sin tjänst under 2020

VD har ordet

De första nio månaderna 2019 har inneburit betydande arbete inom produktutveckling, finansiering och strategisk affärsutveckling. Dessa initiativ har bidragit till att vi idag ytterligare har närmat oss vårt strategiska mål; att utveckla två läkemedel, de första i sitt slag, inom bioaktiv sårbehandling, LL-37 och PXL01.

Årets tredje kvartal har präglats av fortsatt arbete inom våra två kliniska utvecklingsprogram — HEAL LL-37, som är en fas II-studie med LL-37 för behandling av venösa bensår, och PHSU03, där vi förbereder en fas III-studie med vår läkemedelskandidat PXL01 för förebyggande av adherenser vid sen- och nervreparation i handen.

Den kliniska fas IIb-prövningen av LL-37-projektet (HEAL LL-37) fortskrider enligt plan. Målsättningen med prövningen är att utvärdera den medicinska effekten av två doser av LL-37 vis-a-vis placebo. Syftet är att ca 120 patienter ska genomgå hela studieprotokollet som har tre övergripande delsteg; (i) en run-in period på tre veckor där samtliga patienter behandlas med placebo i syfte att identifiera patienter som inte har ett kroniskt sår, (ii) randomisering och behandlingsperiod, där patienterna under tre månader behandlas med antingen LL-37 eller placebo, samt (iii) en fyra månaders uppföljningsperiod. Under det andra kvartalet i år, meddelade vi att cirka 50% av patienterna har inkluderats. Vi avser att kunna slutföra rekryteringen till studien under början av det kommande året.

Under tredje kvartalet påbörjade vi arbetet med att förbereda en kapitalanskaffning, i form av en företrädesemission. Teckningsperioden för företrädesemissionen pågår fram till den 28 november. Med emissionen vill vi säkerställa att vi tillförs kapital för uppskattningsvis ett år. Med dessa nya resurser kommer vi att kunna slutföra den kliniska prövningen HEAL LL-37 samt förbereda starten för fas III-studien för PXL01 i form av bland annat kvalitetssäkring av tillverkningsprocessen.

Vad gäller vår kliniska fas III-prövning, PHSU03 med PXL01, har vi under det senaste året arbetat med processoptimering och att lösa utestående frågor kring tillverkningskedjan för försöksprodukten. Vi arbetar ständigt med att finjustera koordinationen mellan de olika läkemedelstillverkare som är involverade i produktionen av vårt försöksläkemedel, reducera väsentliga osäkerheter samt att öka processkvaliteten. Arbetet med förberedelserna fortsätter, men ytterligare kapital kommer att krävas för att påbörja rekryteringen av patienter i fas III-prövningen med PXL01. Parallellt med arbetet att säkra kapital, undersöker bolaget ständigt nya strategiska alternativ som gör att vi snabbare kan nå vårt slutmål att utveckla två läkemedel inom bioaktiv sårbehandling.

För ett par veckor sedan fick vi ytterligare ett patent för PXL01 godkänt i USA. Detta var ett viktigt delsteg i vårt strategiska arbete för att skapa ett långtgående immaterialrättsligt skydd för vårt innovativa förskrivningsläkemedel för förebyggande av post-kirurgiska adherenser. I det arbetet är det av största vikt att ha ett långgående patentskydd på världens största läkemedelsmarknad.

Inom Promore Pharma arbetar vi nu med planeringen inför det kommande verksamhetsåret. Våra framsteg inom bolagets forskningsprogram under 2019 ger mig stort hopp om en spännande tid framöver.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig via nedanstående länk: https://www.promorepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 13.00 CET.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater.  Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet med ensereptide (PXL01) som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser (sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. Ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, utvärderas i en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.