Skip to content

Promore Pharma beviljas patent för LL-37 i Japan

STOCKHOLM, 27 augusti 2019 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att bolaget beviljats ett patent avseende användningen av LL-37 för behandling av kroniska bensår i Japan.

Den japanska patentmyndigheten har meddelat att de formellt beviljat ett patent, Ny behandling av kroniska sår, avseende LL-37. Patentet är giltigt till den 19 november 2034. Patent inom samma patentfamilj har beviljats i USA. I territorierna Europa, Ryssland, Kanada, Sydamerika, övriga Asien samt Sydafrika befinner sig patentgranskningen i ett tidigt skede.

“Detta är ett viktigt steg i vårt kontinuerliga arbete med att säkra ett optimalt konkurrensskydd för våra innovativa kandidatläkemedel. Syftet är ytterst att skapa en så lång period av exklusivitet för bolagets produkter på marknaden efter en framtida lansering,”, sade Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma.

HEAL LL-37 är bolagets pågående kliniska fas IIb-studie som är randomiserad och dubbelblind. Primärt uppföljningskriterium är andel patienter som når komplett läkta sår. Därutöver studeras effekten av LL-37 på läkning av venösa bensår utifrån flera sekundära uppföljningskriterier, bland annat lokal tolerabilitet och säkerhet för LL-37. Studien inleds med en tre veckor lång placebobehandling för att identifiera patienter som är underbehandlade och därmed inte har ett kroniskt sår. Därefter delas patienterna in i tre armar, två armar där patienterna får LL-37 i två olika doser och en placeboarm. Behandlingen administreras två till tre gånger per vecka i samband med ordinarie såromläggning och pågår under totalt tretton veckor. Uppföljning sker fyra månader efter avslutad behandling. Målsättningen är att ca 120 patienter ska genomgå hela försöksprotokollet.

Det bedöms finnas 13-18 miljoner patienter på de traditionella läkemedelsmarknaderna med venösa bensår och dessa utgör den största kategorin av kroniska, svårläkta sår och är en stor utmaning för patienter och sjukvårdssystem eftersom de är vanligt förekommande, kostsamma att behandla, återkommande och kan bestå i månader och år. Standardbehandling utgörs av kompressions­behandling och det finns idag inga godkända läkemedel för venösa bensår. Enbart i Europa uppskattas vårdkostnaden för venösa bensår uppgå till minst 15 miljarder EUR per år.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.  

Tel: [+46] 8 121 576 90 

E-mail: Certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. 

Om LL-37:

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid, strukturellt härledd från den C-terminala delen av det humana antimikrobiella proteinet cathelicidin (hCAP18) och stimulerar flera celltyper i sårläkningsprocessen, inklusive keratinocyter och fibroblaster. I den fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår visade LL-37 i sin mest effektiva dos, en läkning av den relativa sårytan på över 75% efter en månads behandling, vilket indikerar en högre effekt än vad som rapporterats för någon annan behandling av kroniska sår. Inga allvarliga biverkningar som rapporterades i studien ansågs orsakas av försöksprodukten. Läkemedelskandidaten kan kombineras med den gängse sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller potentiellt av patienten själv. Utvecklingen av LL-37 fokuserar initialt på venösa bensår men bolaget bedömer också att det finns god potential att utveckla LL-37 även för diabetesfotsår.