Skip to content

Promore Pharma beviljas patent för PXL01 i USA

STOCKHOLM, 12 november 2019 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag bolagets dotterbolag Pergamum AB erhållit beviljat patent i USA för en farmaceutisk formulering innehållande läkemedelskandidaten PXL01.

Promore Pharmas dotterbolag Pergamum äger de immateriella rättigheterna till PXL01, som initialt utvecklas för att förebygga postkirurgiska adherenser efter böjsenskirurgi. Det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdade i juni 2019 en ”Notice of Allowance” och patentet, vilket skyddar formuleringen av PXL01 i kombination med högmolekylär hyaluronsyra, beviljas formellt idag (US 1 047 1129). Patenttiden sträcker sig till åtminstone januari 2030.

“Detta är ett viktigt delsteg i vårt strategiska arbete för att skapa ett långtgående immaterialrättsligt skydd för vårt innovativa förskrivningsläkemedel för förebyggande av post-kirurgiska adherenser”, sade Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma. “I det arbetet är det av största vikt att ha ett långgående patentskydd på världens största läkemedelsmarknad”, fortsatte han.

Utvecklingen av PXL01 fokuseras initialt på att förebygga adherenser efter böjsenskirurgi i handen. Postkirurgiska adherenser utgör ett betydande kliniskt problem efter de flesta kirurgiska procedurer, och i synnerhet vid handkirurgi. Skador på böjsenor och kirurgisk reparation kan orsaka sammanväxningar mellan sena och senskida vilket begränsar senans glidfunktion, något som kan leda till nedsatt rörlighet i det skadade fingret och en otillräcklig återhämtning i funktion efter en skada. Allvarliga senskador drabbar årligen cirka 1 miljon patienter i de traditionella läkemedelsmarknaderna, varav cirka 30% i handen. En stor andel patienter som drabbas av svåra senskador återfår aldrig full rörlighet. Permanent begränsning av rörlighet är särskilt påtaglig efter skador av senor i handen, där upp till 50% av patienterna aldrig återfår komplett flexibilitet och styrka.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl 16.00.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater.  Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, utvärderas i en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Om PXL01:

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein (laktoferrin), som är en del av immunförsvaret. Detta protein och dess fragment har flera verkningsmekanismer, bland annat en immunomodulerande effekt samt ökning av den fibrinolytiska aktiviteten. Det är välkänt att inflammation och fibrinformation är två centrala mekanismer för orsakande av ärrbildning efter kirurgi. Utvecklingen av PXL01 fokuserar initialt på att förebygga adherenser efter böjsenskirurgi. I den fas II-studie som genomförts i flera länder i EU visade PXL01 god effekt och säkerhet. Promore Pharma förbereder en klinisk fas III-studie – PSHU03 – i EU och Indien, vilken avser att utgöra underlag för marknadsgodkännande i EU. Studien planeras som en randomiserad dubbelblind studie med drygt 600 patienter med böjsensskador i handen, där engångsbehandling med PXL01 i två olika doser jämförs med placebo.