Skip to content

Promore Pharma börjar handlas på Nasdaq First North den 6 juli 2017

Promore Pharma AB (publ) har ansökt om och erhållit godkännande för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel med aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North blir den 6 juli 2017. 

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater ämnade för den snabbväxande bioaktiva sårvårdsmarknaden. Bolaget har ett tydligt fokus på två läkemedelskandidater, PXL01 och LL-37, som båda är i sen klinisk utvecklingsfas (fas III respektive fas IIb). För att finansiera dessa studier har Bolaget under juni 2017 genomfört en emission av units och i samband med emissionen ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel blir den 6 juli 2017.

Jonas Ekblom, VD Promore Pharma AB (publ):

Vår notering vid Nasdaq First North är en viktig milstolpe i vårt åtagande att åstadkomma industriledande innovation inom området bioaktiv sårvård. Vi ser fram emot att genomföra denna resa med våra nya och gamla aktieägare och vårt nästa steg är att inlämna kliniska prövningsansökningar för vår planerade fas III-studie av PXL01 för förebyggande av post-kirurgiska adherenser i samband med handkirurgi

Promore Pharmas aktie och teckningsoption kommer att handlas under kortnamnen PROMO respektive PROMO TO1. Prospekt och tillhörande tilläggsdokument inför listningen på Nasdaq First North finns tillgängliga på Promore Pharmas hemsida, www.promorepharma.com.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Ekblom, VD Promore Pharma AB
Tel: 073-677 75 40 / +1 714 369 0478
E-post: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO Promore Pharma AB
Tel: 070-855 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juli 2017 kl. 15.00 CET.

Om Promore Pharma

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Rosetta Capital IV Sarl, Midroc New Technology AB och PharmaResearch Products Ltd är Bolagets största aktieägare.

Om PXL01

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein som är en del av immunförsvaret, med flera verkningsmekanismer. Utvecklingen av PXL01 fokuserar initialt på att förebygga postoperativa adherenser (permanenta sammanväxningar av vävnader som normalt ska vara åtskilda) efter böjsenskirurgi. I den fas II-studie som tidigare genomförts i flera länder i EU visade PXL01 god effektivitet och säkerhet och potential att kunna minska antalet korrigerande ingrepp.

Om LL-37

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid som stimulerar flera sårläkningsprocesser. I den fas IIa-studie som Bolaget tidigare genomfört visade LL-37 god effekt vid läkning av kroniska sår. Behandling med LL-37 skulle kunna kombineras med den befintliga sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller potentiellt av patienten själv.

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om försäljning av värdepapper.

Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i gällande lydelse (“Securities Act”), och får följaktligen inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller utan tillämpning av undantag från registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige och Norge, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Promore Pharma anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda faktorer och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan ändras utan att det meddelas.