Skip to content

Promore Pharma Delårsrapport januari – juni 2022

Perioden april – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 (-7,9) MSEK, motsvarande -0,10 (-0,22) SEK per aktie
 • Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till ‑6,8 (-5,5) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 29,6 (13,1) MSEK, jämfört med 45,3 MSEK vid utgången av 2021.

Perioden januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14,5 (-15,0) MSEK motsvarande -0,24 (-0,41) SEK per aktie
 • Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till ‑15,7 (-11,2) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – juni

 • I januari 2022 avregistrerades teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,2%;
 • I februari 2022 inkluderades den första försökspersonen i PHSU05 (ensereptide);
 • Rekryteringsmålet uppnåddes planenligt i mars;
 • I juni meddelades att det sista klinikbesöket genomförts i PHSU05 (ensereptide).
 • Vid årsstämman i maj valdes Marianne Dicander Alexandersson till ny ordförande. Samtidigt invaldes Candice Jung som ny ledamot i bolagets styrelse.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I augusti meddelades att bolaget erhållit ett beviljat patent för läkemedelskandidaten ropocamptide i Europa för att behandla kroniska sår.

”Det är med glädje jag kan konstatera att Promore Pharma, trots den rådande situationen i världen, hittills kunnat följa verksamhetsplanen.”

Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma

VD har ordet

Det första halvåret under 2022 har varit intensivt och framgångsrikt. Det är med glädje jag kan konstatera att Promore Pharma, trots den rådande situationen i världen, hittills kunnat följa verksamhetsplanen, vilket innebär att arbetet kan genomföras på utsatt tid.

Vi har gjort viktiga framsteg i vårt projekt med ensereptide som avser en ny behandling för att förhindra uppkomsten av ärr på huden. Det är mycket tillfredsställande att konstatera att den kliniska delen (rekrytering, behandling och uppföljning) i vår kliniska prövning PHSU05 framgångsrikt och enligt plan har avslutats under årets första sex månader. Vi har uppnått målet att behandla och följa upp 24 patienter i enlighet med det kliniska studieprotokollet. Projektet har fyra principiella komponenter: (i) en engångsbehandling med ensereptide eller placebo, (ii) en tre månader lång uppföljningsperiod, (iii) en omfattande histopatologisk analys av biopsier som insamlats, och slutligen, (iv) en analysfas av studien då data kvalitetssäkras och analyseras i detalj av de granskare som definieras i studieplanen. Vi förväntar oss att kunna avblinda studieresultaten och presentera slutliga data från studien under det första kvartalet 2023. I dagsläget är det arbetet med den histopatologiska analysen som vi lägger störst fokus på.

Om analysen av data från den pågående kliniska studien visar på en tydlig behandlingseffekt av ensereptide, gör vi bedömningen att vi har mycket goda möjligheter att skapa stora värden då vi adresserar ett stort medicinskt behov, och en enorm marknad.
Vi har även gjort viktiga framsteg i vårt projekt med ropocamptide som avser en ny behandling av venösa bensår, den vanligaste typen av kroniska sår. Den tekniska utvecklingen är i nuläget inriktad mot att skapa en förbättrad beredningsform som är mer användarvänlig. Även om detta arbete kommer att fortgå under resten av 2022, så kan vi redan nu säga att ett antal betydande risker har avförts. Vi har skapat en preliminär tillverkningsprocess som förefaller vara robust, kostnadseffektiv och skalbar. Vi jobbar nu med externa serviceleverantörer för att validera att denna tillverkningsprocess resulterar i en slutprodukt som uppfyller alla våra specifikationer.

Vi fortsätter även planeringsarbetet för att möjliggöra en fas-III-studie med ropocamptide i EU. Bolaget har ännu inte fattat några beslut rörande studiestart eller finansiering för denna studie.

Bolaget har i nuläget inte drabbats av några omfattande konsekvenser av den pågående konflikten i Ukraina. Uppfattningarna om utvecklingen av krisen varierar, men en sak verkar experter inom olika funktioner vara överens om, och det är att det finns ett stort antal osäkerhetsfaktorer inom så gott som alla samhällssektorer. För oss som bolag, kan det exempelvis innebära kapacitetsbegränsningar av vissa råvaror, förändrade prioriteringar hos andra bolag som påverkar intresset för att ingå licensavtal och strategiska allianser, samt osäkerheter på kapitalmarknaderna som kan ha implikationer för kommande kapitalanskaffningar. Våra övergripande planer har i nuläget inte påverkats på ett påtagligt sätt, men vi arbetar givetvis kontinuerligt med att förstå hur detta kan komma att påverka vår situation. Vi har en stabil kassa, och jag bedömer att vi har resurser att bedriva vårt arbete enligt plan, åtminstone för ett år framåt.

Sammantaget ger våra framsteg inom bolagets forskningsprogram mig stort hopp om en spännande tid framför oss, i väntan på resultat från vår kliniska prövning av ensereptide, PHSU05, där vi räknar med att ha resultat runt årsskiftet. Mina medarbetare och jag är fyllda av förhoppning om att våra framtida slutresultat kommer att gynna alla våra intressenter, inte minst patienterna.

Solna, 30 augusti 2022

Jonas Ekblom
Verkställande direktör