Skip to content

Promore Pharma — delårsrapport januari-mars 2022

Perioden januari – mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 (-7,1) MSEK, motsvarande -0,14 (-0,21) SEK per aktie.
  • Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till ‑8,9 (-5,7) MSEK.
  • Likvida medel uppgick till 36,4 (18,6) MSEK. 

Väsentliga händelser under perioden januari – mars

  • I januari 2022 avregistrerades teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,2%.
  • I februari 2022 inkluderades den första försökspersonen i PHSU05 (ensereptide).
  • Rekryteringsmålet uppnåddes planenligt i mars.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Inga väsentliga händelser.

 

”I februari påbörjade vi rekryteringen till vår kliniska prövning PHSU05 för
förebyggande av ärr, och vi nådde planenligt rekryteringsmålet i mars.”

Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma

VD har ordet

Det första kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med vårt kliniska prövnings program; PHSU05, en fas II-studie med PXL01 för förebyggande av ärr på huden. I februari påbörjade vi rekryteringen till denna kliniska prövning och vi nådde planenligt rekryteringsmålet i mars.

Ett annat viktigt fokusområde har varit, och är fortsatt, arbetet med att utveckla en singelkomponentprodukt för läkemedelskandidaten ropocamptide. Detta är ett arbete som inbegriper omfattande stabilitetsanalyser, där målsättningen är att kunna fastställa om en singelkomponentprodukt har adekvata egenskaper som exempelvis hållbarhet och viskositet, samt om en robust och skalbar tillverkningsprocess kan etableras.

Promore Pharmas projektportfölj består av terapeutiska peptider, var och en med ett betydande medicinskt värde i ett stort antal olika indikationer inom bioaktiv sårvård. Vi arbetar med att positionera bolaget som pionjär inom behandling av sår och förebyggande av ärr och adherenser och vi bedömer att den aggregerade adresserbara marknaden för Promore Pharmas produktkandidater uppgår till mer än USD 15 miljarder årligen, när man inkluderar möjligheter till indikationsbreddning, som till exempel olika former av ärrbildning och diabetesfotsår.

Den kliniska prövning som nu genomförs inom ensereptide-projektet, PHSU05, är en dubbel-blind, randomiserad fas II pilotstudie med målet att kunna utvärdera ensereptide avseende (i) lokal tolerans, (ii) applikationsprocessen för försöksläkemedlet, samt (iii) preliminär effekt rörande ärrprevention efter experimentellt inducerade sår hos friska frivilliga. Studien genomförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och inkluderar 24 försökspersoner. Behandling med ensereptide och placebo sker vid ett enda tillfälle, i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Försökspersonerna, som är sin egen kontroll, följs sedan under ca 13 veckor. Vid det sista klinikbesöket insamlas biopsier som sedan kommer att utvärderas med avancerade histologiska metoder under hösten 2022. Slutlig studierapport med resultat från studien väntas vintern 2022/2023.

Inom ropocamptideprojektet fortsätter vi den tekniska utvecklingen. Vi har i tidigare kliniska studier använt försöksprodukter med två komponenter som måste tillblandas för varje applikation. För att åstadkomma en kommersiellt framgångsrik produkt, bedömer vi att det är viktigt att ha en användarvänlig produkt som inte kräver tillredning. Vår målsättning är att slutföra detta arbete under det tredje kvartalet 2022. Parallellt med denna utveckling planerar vi för att kunna starta en fas III prövning av ropocamptide i EU.

Vid en analys av omvärlden och av bolagets konkurrenssituation drar vi slutsatsen att intresset för bioaktiv sårvård kontinuerligt ökar. Utvecklingen av nya sårvårdsprodukter sker idag tvärvetenskapligt och nya produkter utvecklas inom flera olika kategorier, förskrivningsläkemedel, medicintekniska produkter och s.k. OTC-produkter. Antalet patent som årligen inlämnas inom sårvårdsområdet har ständigt ökat under de senaste tio åren. Vi får kontinuerligt förslag på strategiska samarbeten och förfrågningar om ytterligare tillämpningar av våra projekt. Jag tolkar detta som ett tecken på ett stort intresse för Promore Pharmas projekt och för läkemedelsutveckling för sjukdomstillstånd som idag saknar effektiva behandlingar. Vår styrelse och ledning är fast beslutna att bygga Promore Pharma med smarta partnerskap för att bli ett tongivande bioteknikbolag inom bioaktiv sårvård. Vi är övertygade om att detta på medellång sikt kommer att resultera i en påtaglig värdeexpansion.

Jag vill avslutningsvis tacka våra medarbetare, styrelsen och aktieägare för detta första kvartal 2022 och för det förtroende som ni visat för Promore Pharma.

Solna, 17 maj 2022
Jonas Ekblom
Verkställande direktör