Skip to content

Promore Pharma har lämnat underlag avseende investeraravdrag till Skatteverket

STOCKHOLM, 24 april, 2018 — Promore Pharma AB meddelar idag att ett underlag avseende investeraravdrag lämnats till Skatteverket. Underlagen baseras på uppgifter avseende fysiska personer som tecknat aktier i nyemissionen i samband med listningen på Nasdaq First North. Alla personer där underlag kunnat lämnas får via brev en kopia på uppgifter lämnade till Skatteverket

Som en följd av att Bolaget, bland annat på grund av banksekretess, saknar underlag i flera avseenden är inte uppgifterna som lämnats till Skatteverket kompletta. Varje investerare som önskar utnyttja investeraravdraget (via blankett K11) måste därför själv kontrollera de uppgifter som lämnats till Skatteverket och eventuellt komplettera eller korrigera uppgifterna.

Villkor för investeraravdraget i sammanfattning 

Investeraravdraget omgärdas av en rad villkor, de viktigaste är följande:

  • Endast nya investerare har rätt att erhålla investeraravdrag; har investeraren (eller närstående) ägt aktier i Bolaget under de två senaste beskattningsåren har investeraren ej rätt att erhålla investeraravdrag.
  • Investeraren måste ha betalt andelarna i företaget kontant och ha kvar andelarna vid årets utgång.
  • Endast privatpersoner kan erhålla investeraravdrag, således inte företag.
  • Andelarna måste ägas av privatpersonen direkt, således ger andelar som tecknats via kapitalförsäkring inte rätt till investeraravdrag (andelar som tecknats via investeringssparkonto (ISK-konto) ger däremot rätt till investeraravdrag).
  • Om andelarna avyttras inom fem år från det att investeraravdraget erhölls ska investeraravdraget återföras genom att fylla i ny blankett K11. Observera härvidlag att även eventuell konkurs skattetekniskt betraktas som avyttring i detta avseende, vilket innebär att investeraravdraget i sådant fall ska återföras.
  • Investeraravdraget är begränsat till 1 300 000 kr per person och år (för samtliga företag som investeraren har investerat i, vilket således kan ge en total skattelättnad om 195 000 kr).
  • En förutsättning för att skattereduktion ska erhållas är att investeraren ska betala annan skatt som kan reduceras; det är således ingen mening att ansöka om investeraravdrag om investeraren i övrigt inte förväntar sig att betala någon skatt.

För personer som tecknat via aktiedepå eller ISK-konto, där ansökan lämnats in direkt via förvaltare (Avanza, Nordnet etc) saknar bolaget på grund av banksekretess underlag för att lämna uppgifter till Skatteverket. Investerare kan ändå ha rätt till investeraravdrag om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Ytterligare information om investeraravdraget
Bolaget har av administrativa skäl inga möjligheter att svara på frågor om investeraravdraget. För ytterligare information, se Skatteverkets hemsida
www.skatteverket.se/investeraravdrag eller kontakta Skatteverket.

För ytterligare information, kontakta

Jenni Björnulfson, CFO

Phone: [+46] 708 55 38 05

Email: jenni.bjornulfson@promorepharma.com 

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedels­kandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Information in English:

This information concerns only private individuals paying taxes in Sweden and is only published in Swedish.