Skip to content

Promore Pharma inleder frivillig likvidation

STOCKHOLM, 12 oktober 2023 — Promore Pharma AB (publ) meddelade idag att bolaget har trätt i frivillig likvidation och att Bolagsverket utsett advokaten Lars-Henrik Andersson till likvidator.

Promore Pharma AB meddelade idag att bolaget har påbörjat en ordnad nedstängning. Bolaget har trätt i frivillig likvidation i enlighet med ett beslut fattat vid en extra bolagsstämma den 5 oktober 2023, och att Bolagsverket utsett advokaten Lars-Henrik Andersson, Cirio Advokatbyrå AB, till likvidator.

Bolaget erhöll i våras slutresultaten av den kliniska prövningen PHSU05 som visade att behandlingseffekten av ensereptide var otillräcklig för att motivera ytterligare investeringar, varför styrelsen senare beslutade att lägga ner detta utvecklingsprojekt. Detta resulterade i att bolagets börsvärde minskade kraftigt. Dessutom har de finansiella marknaderna varit instabila. Sammantaget har detta skapat ett mycket utmanande klimat för bolaget att genomföra publika emissioner, vilka behövs för att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets huvudsakliga kvarvarande tillgång, läkemedelskandidaten ropocamptide.

”Det ska dock understrykas att ledningen och styrelsen bedömer att det finns förutsättningar för att genomföra ett omvänt förvärv eller någon annan form av strukturaffär under likvidationen”, säger Jonas Ekblom, Tf VD. ”Likvidatorn kan i det fall ett slutligt avtal ingås föreslå bolagsstämma att likvidationen ska upphöra och verksamheten återupptas. Det kan även bli aktuellt att genomföra en utdelning av aktierna i bolagets helägda dotterbolag Pergasus AB, där patenträttigheterna för ropocamptide har samlats, till Promore Pharmas aktieägare”, fortsätter han.

Styrelsen bedömer att bolagets kassa räcker till mitten av december 2023. Styrelsen har tillsammans med externa rådgivare undersökt både flera finansieringsalternativ samt möjligheter för olika former av strategiska transaktioner. Förhandlingar beträffande möjliga strukturaffärer pågår och två intentionsförklaringar har undertecknats rörande konkreta affärsförslag, men inga bindande avtal har ingåtts. Styrelsen bedömer därför att det i dagsläget inte finns något godtagbart alternativ till ett beslut om frivillig likvidation, för att undvika en konkurssituation i det fall någon strukturaffär inte skulle kunna genomföras.