Skip to content

Promore Pharma minskar kostnader och undersöker förutsättningar för ett omvänt förvärv

STOCKHOLM, 22 juni 2023 — Promore Pharma AB kommenterar idag att ett antal åtgärder har vidtagits för att minska Bolagets kostnader, vilket inkluderar nedläggningen av projektet ensereptide och uppsägning av bolagets nyckelpersoner. Bolaget meddelar även idag att man sedan en tid undersöker möjligheterna att genomföra ett omvänt förvärv.

Promore Pharma har två kliniska utvecklingsprogram som bygger på terapeutiska peptider för lokal administration: ropocamptide för behandling av venösa bensår, och ensereptide för prevention av ärrbildning efter kirurgiska ingrepp. Promore Pharma meddelade i april att resultatet från bolagets kliniska prövning PHSU05 inte kunde påvisa någon påtaglig medicinsk effekt av försöksläkemedlet ensereptide. Denna slutsats föreligger även efter det att den kliniska studierapporten har sammanställts i sin helhet. Slutrapporten kommer att cirkuleras för slutsignaturer inom kort.

Bolagets styrelse har fattat beslutet att lägga ned projektet rörande ensereptide. Styrelsen gör vidare bedömningen att bolagets nuvarande börsvärde medför att möjligheterna att resa det kapital som behövs för att driva bolagets program runt ropocamptide framåt är begränsade. Styrelsen i Promore Pharma har därför fattat beslutet att säga upp bolagets VD, Jonas Ekblom, samt de nyckelpersoner som är engagerade på konsultbasis, inkluderande CFO Erik Magnusson. Bolagets VD och CFO kommer att finnas tillgängliga för att bistå bolaget under sina respektive uppsägningstider, och därefter vid behov i uppgörelse med styrelsen.

Bolaget undersöker även möjligheterna att genom ett omvänt förvärv kunna skapa framtida värden för aktieägarna.

”Vi utvärderar för närvarande om ett samgående med annat bolag eller någon annan form av strukturaffär skulle kunna erbjuda våra aktieägare en värdetillväxt,” säger Marianne Dicander Alexandersson. “Jag vill även kommentera att vi har sagt upp avtalen med bolagets nyckelpersoner med möjlighet för omförhandling, vilket gör att vi kommer att ha tillgång till de personella resurser som krävs för att kunna genomföra och implementera en eventuell strukturaffär.”

”Vi vill givetvis göra allt som står i vår makt att kunna erbjuda våra aktieägare framtida möjligheter att realisera vilande värden i Promore Pharma”, säger Jonas Ekblom, VD i Promore Pharma. ”Inte minst inom projektet ropocamptide ser jag att det finns en betydande värdepotential”, fortsätter han.

Promore Pharma kommer att söka bemyndigande för genomförandet av en eventuell affär vid en extraordinarie bolagsstämma. Beroende på hur en eventuell transaktion är strukturerad, kan ett förvärv behöva granskas och godkännas av Nasdaq First North Growth Market. Bolagets huvudägare, Corespring New Technology AB och PharmaResearch Co. Ltd., stödjer arbetet med att söka efter ett möjligt omvänt förvärv.