Skip to content

Promore Pharma offentliggör prospekt

Det prospekt som Promore Pharma AB (publ) (”Promore Pharma” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Promore Pharmas aktieägare om cirka 48,6 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt
Det prospekt som Promore Pharma har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från Promore Pharma och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Promore Pharmas webbplats (www.promorepharma.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till Promore Pharmas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Promore Pharma erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehades på avstämningsdagen den 1 juni 2021.
  • Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Promore Pharma.
  • Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie.
  • Promore Pharma tillförs vid full teckning cirka 48,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 3 – 17 juni 2021.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 3 – 14 juni 2021.
  • Handel i betalda tecknade aktier (BTA) sker från och med 3 juni 2021 tills emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Befintliga aktieägare och externa investerare har avgivit teckningsförbindelser samt förbundit sig att teckna via övertagna teckningsrätter motsvarande ett belopp uppgående till 31,0 MSEK. Företrädesemissionen är därutöver fullt ut säkerställd genom emissionsgarantier.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Promore Pharma i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Promore Pharma AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Promore Pharma AB kommer endast att ske genom det prospekt som Promore Pharma AB har offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Promore Pharma AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.