Skip to content

Promore Pharma planerar att bredda den terapeutiska peptiden PXL01 att också inkludera ärrbildning på hud

STOCKHOLM, 3 september, 2018 — Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att bolaget planerar att utöka bolagets ledande projekt, PXL01, en peptid med förmåga att förebygga adherenser och ärr, för att undersöka läkemedelskandidatens möjlighet att förebygga ärrbildning på hud.

PXL01 befinner sig för närvarande i klinisk fas III för förebyggande av post-kirurgiska adherenser efter senreprationer i handen. Promore Pharma planerar nu för en klinisk fas I/II-studie inom ärrbildning på hud. Studien kommer att genomföras i Sverige och koordineras av Fredrik Huss, docent i plastikkirurgi vid Uppsala Universitet.

“Ärrbildning på hud utgör ett stort medicinskt behov. Det finns sätt att behandla existerande ärr. Det finns dock inga produkter på marknaden avsedda för att förebygga utvecklingen av ärr”, sa Dr. Fredrik Huss.

“PXL01 verkar ha unika egenskaper vilket gör substansen till en lovande kandidat för vidare undersökning avseende förmåga att förebygga ärrbildning. Jag är därför entusiastisk och hoppfull över Promore Pharmas forsknings- och utvecklingsinitiativ inom detta område, fortsatte han.

Ärr på huden uppstår normalt efter kirurgiska ingrepp, såsom plastikkirurgi och kejsarsnitt, samt trauma, brännskador och infektioner. Det uppskattas att 100 miljoner människor utvecklar ärr efter trauma eller planerad kirurgi varje år på de traditionella läkemedelsmarknaderna.

Det kan också noteras att en stor del av denna population behöver kirurgisk behandling för sina ärr på grund av estetiska eller funktionella nedsättningar. Konsumentundersökningar visar att en mycket ansenlig andel av plastikkirurgipatienter skulle betala för att minska eller förhindra ärrbildning. Den globala ärrbehandlingsmarknaden förväntas 2025 nå ett värde av 30 miljarder EUR enligt flera oberoende rapporter. Idag finns inga förskrivningsläkemedel för att förhindra ärrbildning.

”Vi är entusiastiska över att expandera teknologiplattformen PXL01 till att också inkludera ärrbildning på hud,” sa Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma.

“Det finns ett antal potentiella medicinska tillämpningar för PXL01, vilka vi avser adressera genom såväl egna investeringar som genom strategiska samarbeten”, fortsatte han.

Promore Pharmas pipeline består av terapeutiska peptider vilka representerar potentiellt medicinskt värde inom ett antal olika indikationer. Den aggregerade marknadspotentialen för Promore Pharmas produkt­kandidater uppgår till mer än 1 miljard EUR årligen, när möjligheter till indikationsbreddning, som till exempel diskbråck, ärrbildning på hud och postkirurgiska adherenser efter andra minimalt invasiva kirurgiska ingrepp inkluderas.

Tidigare i år annonserade Promore Pharma ett samarbete med PharmaResearch Products Ltd i Korea rörande användning av PXL01 för att förebygga fibroser efter kirurgisk behandling av diskbråck (Degenerative disc disorder, DDD).

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om ärrbildning på hud och adherenser

Ett dermalt (kutant) ärr är ett område med fibrös vävnad som ersätter normal hud i sårläkningsprocessen i huden liksom alla andra organ och vävnader i kroppen. Med undantag för mycket små lesioner resulterar alla sår (till exempel efter trauma, sjukdom eller kirurgi) i någon form av ärr eller adherenser. Inflammation och fibrinbildning är två grundläggande mekanismer som bidrar till ärr och adherenser och tycks accelerera i samband med vävnadsinflammation. Efter större sår eller snitt tenderar ärren att bli permanenta och när de uppstår på huden resulterar de ofta i kosmetiska besvär.  

Om PXL01:

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein (laktoferrin), som är en del av immunförsvaret. Detta protein och dess fragment har flera verkningsmekanismer, bland annat en immunomodulerande effekt samt ökning av den fibrinolytiska aktiviteten. Det är välkänt att inflammation och fibrinformation är två centrala mekanismer för orsakande av ärrbildning efter kirurgi. Utvecklingen av PXL01 fokuserar initialt på att förebygga adherenser efter böjsenskirurgi, men peptiden kan antas användas för behandling av ett stort antal sjukdomar och tillstånd.