Skip to content

Promore Pharma slutför ett omfattande europeiskt samarbete avseende DPK-060

STOCKHOLM, 30 oktober, 2017 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelar idag att det EU-finansierade FORMAMP-projektet slutförts. Projektet genomfördes med 15 partners och koordinerades av RISE. Ett av projektets resultat är att Promore Pharmas peptid DPK-060 har kunnat inkorporeras i avancerade läkemedelsberedningar bestående av nanopartiklar med förbättrad effektivitet.

Promore Pharma har deltagit i det EU-finansierade projektet FORMAMP där målet varit att ta fram stabila nanoformuleringar av antimikrobiella peptider som kan resultera i nya behandlingar av infektionssjukdomar. Promore Pharma har deltagit i projektet med peptiden DPK-060, en läkemedelskandidat som tidigare genomgått två kliniska studier på patienter med atopisk dermatit respektive extern otit och som visats vara säker och tolererades väl. Resultaten i tidigare kliniska studier har varit positiva men inte statistiskt konklusiva, bland annat på grund av att DPK-060 är instabil som läkemedelsmolekyl.

”Promore Pharma har under de senaste åren valt att fokusera på utveckling av projekten PXL01 och LL-37. Genom deltagandet i FORMAMP-projektet har vi dragit slutsatsen att beredningsformen av DPK-060 kunnat förbättras, vilket vi hoppas kan resultera i nya affärsmöjligheter för bolaget”, sade Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma.

FORMAMP-projektet startades i december 2013 i samarbete med 15 internationella partners med det övergripande syftet att utveckla ett flertal innovativa formuleringar baserade på nanoteknologi för att förbättra funktionalitet, stabilitet och frisättningsprofiler för antimikrobiella peptider (AMP) i klinisk utveckling. Projektet leddes och koordinerades av RISE (Research Institutes of Sweden, en sammanslagning av Innventia, SP och Swedish ICT) och finansierades av EU med motsvarande 7,9 MEUR.  

DPK-060 är en antimikrobiell peptid som har sitt ursprung i det kroppsegna proteinet kininogen, som spelar en roll i inflammation, blodtryckskontroll och smärta. Peptiden har karaktäriserats i omfattande toxikologimodeller med goda resultat och i de två kliniska fas I/II-studier som har genomförts i bolagets regi. Dessa studier indikerar att peptiden är lämplig för långtidsbehandling av infektioner och studiedata pekar på att risken för allergier eller immunologiska reaktioner är låg. DPK-060 har därtill en bredspektrumverkande antibakteriell effekt på både gram-positiva och gram-negativa bakterier, inklusive resistenta stammar av bakterier såsom MRSA. Denna effekt har genom FORMAMP-projektet bekräftats av flera olika forskargrupper i Europa.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedels­kandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om FORMAMP:

Det övergripande målet för FORMAMP-projektet vara att väsentligen förändra behandlingsstrategierna för infektionssjukdomar och minska den kraftiga ökningen av resistenta bakterier. Projektets mål var att utveckla nya och innovativa beredningsformer baserade på en kombination av nanoteknologiska leveranssystem och antimikrobiella peptider (AMP) för att behandla infektionssjukdomar orsakade av bakterier som Pseudomonas aeruginosa, Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) och Mycobacterium tuberculosis. Forskningen finansierades inom ramen för EUs 7:e ramprogram ([FP7/2007-2013]), projekt nr 604182, FORMAMP.