Skip to content

Promore Pharma tecknar utlicensieringsavtal för DPK-060 med Transdermal Therapeutic Technologies

STOCKHOLM, 14 november 2017 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att ett utlicensieringsavtal har tecknats med New York-baserade Transdermal Therapeutic Technologies LLC (“TTT “) avseende bolagets antimikrobiella peptid DPK-060 för utveckling av nya anti-infektiva produkter.

Promore Pharma har tecknat ett licensavtal med TTT avseende sin antimikrobiella peptid DPK-060. TTT, ett bolag som arbetar främst med affärsutveckling, avser att tillsammans med strategiska partners finansiera och organisera ytterligare forskning och utveckling med målet att ta fram nya produkter för behandling av hudinfektioner. Potentiella framtida kliniska indikationer inkluderar sekundära infektioner vid atopisk dermatit och trauma, liksom okomplicerade dermala, vaginala och oftalmologiska infektioner där topikal administrering är tillämpbar. Promore Pharma har givit sin amerikanska partner en exklusiv global licens att utveckla och kommersialisera nya anti-infektiva produkter baserat på bolagets patentskyddade peptid DPK-060. Promore Pharma har rätt till tvåsiffrig royalty från TTT på all produktförsäljning eller transaktioner gjorda med DPK-060.

“Jag är mycket nöjd över avtalet med Promore Pharma. Antibiotikaresistens är ett hot mot det globala samhället. Antimikrobiella peptider som DPK-060, som inte verkar utlösa den typ av resistens som är associerade med konventionell antibiotikabehandling, inger hopp i kampen mot olika infektioner”, säger Subhash Chander, VD för TTT.

Under det senaste decenniet har den snabba framväxten av multiresistenta mikrober orsakat allvarliga hälsoproblem genom att reducera effektiviteten hos konventionella antimikrobiella läkemedel. Vidare ger så kallade biofilmer upphov till mikrobiella miljöer som förstärker antimikrobiell resistens. En kontinuerlig kamp pågår för att övervinna eller kontrollera dessa problem och antimikrobiella peptider anses utgöra ett alternativ till konventionella antibiotika. Det finns för närvarande ingen antibiotikabehandling lämplig för långvarig användning och ett stort medicinskt behov skulle kunna avhjälpas med DPK-060 för okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (uSSSI). Bolaget uppskattar marknaden för en sådan produkt till 150-200 MEUR i Nordamerika, EU och Japan bara inom segmentet sekundära infektioner vid atopisk dermatit. “Vi är ett litet företag som valt att fokusera på de projekt som nått längst i klinisk utveckling och för närvarande ska påbörja fas II respektive fas III. Vi är därför mycket entusiastiska över avtalet med TTT som gör det möjligt att utveckla DPK-060 utan att ta resurser från våra andra projekt” sa Promore Pharmas VD och koncernchef, Jonas Ekblom. ”Tidpunkten är också mycket gynnsam då vi nu avslutar ett stort akademiskt samarbete med DPK-060 som finansierats av ett EU-bidrag[1]. Genom FORMAMP har vi fått en bättre förståelse för möjligheterna att utveckla effektiva beredningsformer av antimikrobiella peptider”, fortsatte han. 

DPK-060 är en antimikrobiell peptid som har sitt ursprung i det kroppsegna proteinet kininogen, som spelar en roll i inflammation, blodtryckskontroll och smärta. Peptiden har karaktäriserats i omfattande toxikologimodeller med goda resultat och i de två kliniska fas I/II-studier som har genomförts i bolagets regi. Dessa studier visar att peptiden är lämplig för långtidsbehandling av infektioner och studier visar att risken för allergier eller immunologiska reaktioner är låg. DPK-060 har därtill en bredspektrumverkande antibakteriell effekt, inklusive resistenta stammar av bakterier såsom MRSA samt en påtaglig anti-biofilmaktivitet. Dessa egenskaper har bekräftats av flera olika forskargrupper i Europa genom FORMAMP-projektet. Det förefaller vara mycket svårt för bakterier att utveckla resistens mot antimikrobiella peptider såsom DPK-060 eftersom de flesta antimikrobiella peptider dödar bakterieceller snabbt genom att skada cytoplasmamembranet.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 08.30 CET.

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedels­kandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Transdermal therapeutic technologies i korthet:

TTT är ett konsultföretag som specialiserat sig på att bistå små och stora läkemedels- och bioteknikbolag globalt, med in- och utlicensiering av innovativa tekniker och produkter från akademi och industri. TTT kan bistå under hela processen – från att identifiera potentiella partners till förhandlingar vid ett avtals slutförande. TTT förvärvar innovativa läkemedels- och bioteknikprodukter i tidiga utvecklingsstadier och avancerar dem genom klinik så långt som de ekonomiska resurserna tillåter och utlicensierar dem sedan till lämpliga kandidater för vidareutveckling och kommersialisering. Se även www.transdermaltt.com

Atopisk dermatit:

Atopisk dermatit och nummulärt eksem (mynteksem) är kroniska inflammatoriska hudsjukdomar, vilka kännetecknas av intensiv klåda, hudskador, torr hud, rodnad och utsöndring. Hudeksem är en utbredd sjukdom på alla de utvecklade läkemedelsmarknaderna och drabbar 10-20% av barn och 2-3% av vuxna. Över 50 miljoner patienter bedöms lida av dermatit i USA, EU och Japan. I USA har prevalensen av atopisk dermatit nästan tredubblats under de senaste 30-40 åren och orsakerna till denna trend är okända. En betydande andel av patienterna med eksem upplever återkommande infektioner med Staphylococcus aureus vilket försvårar sjukdomen. Bakterierna producerar superantigener, vilka orsakar starka ospecificerade immunreaktioner och klåda. Förekomsten av endogena antimikrobiella peptider hos patienter med infekterade hudskador är väsentligt reducerad.[1] Forskningen finansierades inom ramen för EUs 7:e ramprogram ([FP7/2007-2013]), projekt nr 604182, FORMAMP