Skip to content

Promore Pharmas årsredovisning för 2019 publicerad

STOCKHOLM, 5 maj 2020 – Årsredovisningen för Promore Pharma AB (publ) avseende 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig som PDF version på bolagets hemsida under:

https://www.promorepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Tryckta årsredovisningar kan beställas från Promore Pharma AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna eller via e-mail: info@promorepharma.com

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl 16.00.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye.
Tel: [+46] 8 121 576 90
E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater.  Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser (sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, utvärderas i en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.