Skip to content

Utfall i Promore Pharmas nyemission

Promore Pharma AB:s (publ) (”Promore Pharma” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 17 juni 2021. Teckningssammanställningen visar att 89,2 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna, vilka huvudsakligen även tecknat aktier via teckningsrätter, 10,8 procent av Företrädesemissionen vilket medför att Företrädesemissionen är fulltecknad och Promore Pharma därmed tillförs 48,6 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 17 juni 2021 och sammanställningen visar att 20 366 992 aktier, motsvarande 83,9 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 1 286 212 aktier utan stöd av teckningsrätter motsvarande 5,3 procent, för en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om 89,2 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna, vilka huvudsakligen även tecknat aktier via teckningsrätter, 10,8 procent av Företrädesemissionen vilket medför att Företrädesemissionen är fulltecknad och Promore Pharma tillförs därmed 48,6 MSEK före emissionskostnader. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 2 juni 2021.

Vi är väldigt nöjda med att befintliga aktieägare visat ett starkt förtroende samt att vi genom emissionen erhållit flera nya kapitalstarka ägare till Bolaget. Kapitaltillskottet möjliggör flera värdegenererande steg i Promore Pharma och vi ser fram emot att påbörja studier och vidare utvecklingsinsatser”, säger Jonas Ekblom, VD Promore Pharma.

Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 971 422,96 SEK till sammanlagt 2 428 557,44 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 24 285 574 aktier till totalt 60 713 936 aktier.

Handel med BTA
Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 26, 2021.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Promore Pharma i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Ekblom, VD
Tel: +46 736 777 540
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Erik Magnusson, CFO
Tel: +46 708 565 245
E-mail: erik.magnusson@promorepharma.com

Promore Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank
Tel: +46 8-463 83 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Promore Pharma AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 juni 2021 kl. [19:00] CEST.

Promore Pharma i korthet
Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (first-in-category) för behandlingsområden med stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativ ärrbildning, förbereds för en klinisk fas II-prövning för att utröna om peptiden kan användas för att hämma missprydande ärrbildning på hud. Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen utvärderats i en klinisk fas IIb-studie med positiva resultat på patienter med venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga uppkomsten av ogynnsamma sammanväxningar (adherenser) efter olika typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.