Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Promore Pharma

STOCKHOLM, 27 oktober 2020 — Promore Pharma AB (publ) meddelade idag valberedningens sammansättning inför årsstämma 2021, vilken kommer att hållas torsdagen den 27 maj 2021. Valberedningen ska, enligt beslutade principer för valberedningens tillsättning, bestå av styrelseordförande och en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna, eller i fallande ordning därefter om någon av de tre största ägarna väljer att avstå, baserat på ägandet i bolaget per utgången av september månad 2020.

I enlighet med detta har följande ledamöter utsetts:

  • Göran Pettersson, Styrelsens ordförande
  • David Sundin, som representant för Midroc New Technology
  • Per Lönn, som representant för PharmaResearch Products
  • Arne Andersson

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida, www.promorepharma.com. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@promorepharma.com.