Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämma 2022 i Promore Pharma

STOCKHOLM, 16 november, 2021 — Promore Pharma AB (publ) meddelade idag valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022, vilken kommer att hållas tisdagen den 17 maj 2022. Valberedningen ska, enligt beslutade principer för valberedningens tillsättning, bestå av styrelseordförande och en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av september månad 2021.

I enlighet med detta har följande ledamöter utsetts:

  • Göran Pettersson, Styrelsens ordförande
  • David Sundin, som representant för Corespring New Technology AB (fd Midroc New Technology)
  • Henric Rahm, som representant för PharmaResearch Co. Ltd
  • Hans-Peter Ostler, som representant för en grupp samregistrerade aktieägare som har ett innehav av motsvarande 8,2% av bolaget

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida, www.promorepharma.com. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@promorepharma.com.