Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Promore Pharma

STOCKHOLM, 23 november, 2022 — Promore Pharma AB (publ) meddelade idag valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023, vilken kommer att hållas tisdagen den 23 maj 2023. Valberedningen ska, enligt beslutade principer för valberedningens tillsättning, bestå av styrelseordförande och en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av september månad 2022.

I enlighet med detta har följande ledamöter utsetts:

  • Marianne Dicander Alexandersson, Styrelsens ordförande
  • David Sundin, som representant för Corespring New Technology AB (fd Midroc New Technology)
  • Candice Jung, som representant för PharmaResearch Co. Ltd
  • Jari Pulkkinen, som representant för en grupp samregistrerade aktieägare som har ett innehav av motsvarande 8,1% av bolaget

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, http://www.promorepharma.com. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@promorepharma.com.